Senast publicerat 09-05-2021 18:55

Utlåtande FvUU 25/2017 rd U 35/2016 rd Förvaltningsutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (definitionsförordningen)

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (definitionsförordningen) (U 35/2016 rd): En kompletterande skrivelse UJ 25/2017 rd — U 35/2016 rd har lämnats till förvaltningsutskottet för eventuella åtgärder. 

Utlåtanden

Följande utlåtanden har lämnats av 

 • förvaltningsutskottet 
  FvUU 13/2017 rd
 • förvaltningsutskottet 
  FvUU 36/2016 rd

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • specialsakkunnig Johanna Räty 
  inrikesministeriet
 • direktör, juridisk service och information Hanna Helinko 
  Migrationsverket.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • utrikesministeriet
 • Amnesty International Finländska sektionen rf.

Samband med andra handlingar

Utskottet har tidigare lämnat utlåtandet FvUU 36/2016 rd och FvUU13/2017 rd. 

DEN KOMPLETTERANDE SKRIVELSEN

Förslaget

Se EU-dokument COM(2016) 466 och D / Direktiivi 2003/109/EYoch hänvisning till Eutori EU/2016/1293. 

Statsrådets ståndpunkt

Se dokument U 36/2016 rd

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDE

Se det finska utlåtandet HaVL 25/2017 vp

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Förvaltningsutskottet meddelar

att det omfattar regeringens ståndpunkt med betoning på synpunkterna i utlåtandet. 
Helsingfors 24.5.2017 

I den avgörande behandlingen deltog

vice ordförande 
Timo V. Korhonen cent 
 
medlem 
Anders Adlercreutz sv 
 
medlem 
Elsi Katainen cent 
 
medlem 
Kari Kulmala blåa 
 
medlem 
Sirpa Paatero sd 
 
medlem 
Juha Pylväs cent 
 
medlem 
Veera Ruoho saml 
 
medlem 
Wille Rydman saml 
 
medlem 
Joona Räsänen sd 
 
medlem 
Vesa-Matti Saarakkala blåa 
 
medlem 
Mari-Leena Talvitie saml 
 
ersättare 
Lasse Hautala cent 
 
ersättare 
Reijo Hongisto blåa. 
 

Sekreterare var

 
Henri Helo. 
 

AVVIKANDE MENING

Motivering

Se det finska utlåtandet HaVL 25/2017 vp

Avvikande mening

Kläm 

Jag föreslår

att stora utskottet beaktar det som sagts ovan. 
Helsingfors 27.09.2017
Anders Adlercreutz sv.