Senast publicerat 09-05-2021 19:01

Utlåtande FvUU 26/2017 rd U 37/2016 rd Förvaltningsutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (direktivet om mottagningsvillkor)

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (direktivet om mottagningsvillkor) (U 37/2016 rd): En kompletterande skrivelse UJ 22/2017 rd — U 37/2016 rd har remitterats till förvaltningsutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • specialsakkunnig Berit Kiuru 
    inrikesministeriet
  • direktör för enheten juridisk service och landinformation Hanna Helinko 
    Migrationsverket.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

  • utrikesministeriet
  • Amnesty International Finländska sektionen rf.

Samband med andra handlingar

Utskottet har tidigare lämnat utlåtande FvUU 37/2016 rd i ärendet. 

DEN KOMPLETTERANDE SKRIVELSEN

Förslaget

Se EU-dokument COM(2016) 465 final och hänvisning till Eutori EU/2016/1292. 

Statsrådets ståndpunkt

Se dokument U 37/2016 rd

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet (HaVL 26/2017 vp). 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Förvaltningsutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med särskild tonvikt på synpunkterna ovan. 
Helsingfors 3.10.2017 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Juho Eerola saf 
 
medlem 
Mika Kari sd 
 
medlem 
Elsi Katainen cent 
 
medlem 
Kari Kulmala blåa 
 
medlem 
Antti Kurvinen cent 
 
medlem 
Sirpa Paatero sd 
 
medlem 
Veera Ruoho saml 
 
medlem 
Wille Rydman saml 
 
medlem 
Joona Räsänen sd 
 
medlem 
Vesa-Matti Saarakkala blåa 
 
medlem 
Matti Semi vänst 
 
medlem 
Mari-Leena Talvitie saml. 
 

Sekreterare var

plenarråd 
Henri Helo.