Utlåtande
FvUU
26
2018 rd
Förvaltningsutskottet
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för rättigheter och värden för 2021—2027 och förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för rättsliga frågor 2021—2027
Till stora utskottet
INLEDNING
Remiss
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för rättigheter och värden för 2021—2027 och förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för rättsliga frågor 2021—2027 (U 60/2018 rd): Ärendet har lämnats till förvaltningsutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska ges till stora utskottet. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
specialsakkunnig
Inkeri
Helenius
justitieministeriet
upphandlingschef
Katriina
Nousiainen
justitieministeriet.
SKRIVELSEN
Förslaget
Se EU-dokument COM(2018) 383 och COM(2018) 384. Hänvisningar till Eutori EU/2018/1166 och EU/2018/1170. 
Statsrådets ståndpunkt
Se dokument U 60/2018 rd
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Se det finska utlåtandet HaVL 26/2018 vp
UTSKOTTETS UTLÅTANDE
Förvaltningsutskottet meddelar
att det omfattar statsrådets ståndpunkt. 
Helsingfors 11.10.2018 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Juho
Eerola
saf
vice ordförande
Timo V.
Korhonen
cent
medlem
Anders
Adlercreutz
sv
medlem
Pertti
Hakanen
cent
medlem
Kari
Kulmala
blå
medlem
Antti
Kurvinen
cent
medlem
Sirpa
Paatero
sd
medlem
Juha
Pylväs
cent
medlem
Veera
Ruoho
saml
medlem
Wille
Rydman
saml
medlem
Joona
Räsänen
sd
medlem
Matti
Semi
vänst
medlem
Tapani
Tölli
cent.
Sekreterare var
utskottsråd
Minna-Liisa
Rinne.
Senast publicerat 31.10.2018 10:45