Senast publicerat 14-10-2021 10:03

Utlåtande FvUU 27/2021 rd U 33/2021 rd Förvaltningsutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen I enlighet med 96 § 2 mom. i grundlagen översänds till riksdagen Europeiska kommissionens förslag av den 2 juni till rådets förordning om inrättande av en utvärderings- och övervakningsmekanism för kontroll av tillämpningen av Schengenregelverket, om funktionssättet för mekanismen och om upphävande av rådets förordning (EU) nr 1053/2013

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen I enlighet med 96 § 2 mom. i grundlagen översänds till riksdagen Europeiska kommissionens förslag av den 2 juni till rådets förordning om inrättande av en utvärderings- och övervakningsmekanism för kontroll av tillämpningen av Schengenregelverket, om funktionssättet för mekanismen och om upphävande av rådets förordning (EU) nr 1053/2013 (U 33/2021 rd): Ärendet har lämnats till förvaltningsutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska ges till stora utskottet. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • överdirektör, enheten för internationella frågor Laura Yli-Vakkuri 
    inrikesministeriet.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

  • justitieministeriet
  • Polisstyrelsen.

SKRIVELSEN

Förslaget

Se EU-dokument COM(2021) 278. 

Statsrådets ståndpunkt

Se statsrådets skrivelse U 33/2021 rd

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet HaVL 27/2021 vp

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Förvaltningsutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt. 
Helsingfors 23.9.2021 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Riikka Purra saf 
 
vice ordförande 
Mari-Leena Talvitie saml 
 
medlem 
Tiina Elo gröna 
 
medlem 
Eveliina Heinäluoma sd 
 
medlem 
Hanna Holopainen gröna 
 
medlem 
Hanna Huttunen cent 
 
medlem 
Mauri Peltokangas saf 
 
medlem 
Matti Semi vänst 
 
medlem 
Kari Tolvanen saml 
 
medlem 
Heidi Viljanen sd 
 
medlem 
Ben Zyskowicz saml 
 
ersättare 
Mari Rantanen saf. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Henri Helo.