Utlåtande
FvUU
3
2019 rd
Förvaltningsutskottet
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om förhindrande av spridning av terrorisminnehåll online
Till stora utskottet
INLEDNING
Remiss
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om förhindrande av spridning av terrorisminnehåll online (U 98/2018 rd): En kompletterande skrivelse har lämnats till förvaltningsutskottet för eventuella åtgärder. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
ledande expert
Johanna
Puiro
inrikesministeriet.
Samband med andra handlingar
Förvaltningsutskottet har lämnat utlåtandet FvUU 37/2018 rd
DEN KOMPLETTERANDE SKRIVELSEN
Förslaget
Se EU-dokument COM(2018) 640. 
Statsrådets ståndpunkt
Se dokument U 98/2018 rd
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Se det finska utlåtandet HaVL 3/2019 vp
UTSKOTTETS UTLÅTANDE
Förvaltningsutskottet meddelar
att det omfattar statsrådets ståndpunkt. 
Helsingfors 12.9.2019 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Riikka
Purra
saf
medlem
Mari-Leena
Talvitie
saml
medlem
Tiina
Elo
gröna
medlem
Jussi
Halla-aho
saf
medlem
Eveliina
Heinäluoma
sd
medlem
Hanna
Holopainen
gröna
medlem
Hanna
Huttunen
cent
medlem
Anna-Kaisa
Ikonen
saml
(delvis)
medlem
Mikko
Kärnä
cent
medlem
Aki
Lindén
sd
medlem
Mats
Löfström
sv
medlem
Mauri
Peltokangas
saf
medlem
Juha
Pylväs
cent
medlem
Piritta
Rantanen
sd
medlem
Matti
Semi
vänst
medlem
Heidi
Viljanen
sd
medlem
Ben
Zyskowicz
saml
ersättare
Mari
Rantanen
saf
(delvis).
Sekreterare var
plenarråd
Henri
Helo.
Senast publicerat 28-02-2020 12:57