Senast publicerat 09-05-2021 21:43

Utlåtande FvUU 3/2020 rd U 2/2020 rd Förvaltningsutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av Europeiska komissionens förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om inrättande av Fonden för en rättvis omställning och den 14 januari 2020 presenterade ändrat förslag till förordning om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och om finansiella regler för dessa fonder och för Asyl- och migrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för gränsförvaltning och visering (Fonden för en rättvis omställning)

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av Europeiska komissionens förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om inrättande av Fonden för en rättvis omställning och den 14 januari 2020 presenterade ändrat förslag till förordning om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och om finansiella regler för dessa fonder och för Asyl- och migrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för gränsförvaltning och visering (Fonden för en rättvis omställning) (U 2/2020 rd): Ärendet har lämnats till förvaltningsutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska ges till stora utskottet. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • specialsakkunnig Eliisa Hujala 
    arbets- och näringsministeriet
  • specialsakkunnig i EU-ärenden Johanna Kentala-Lehtonen 
    statsrådets kansli
  • utvecklingschef Annukka Mäkinen 
    ​Finlands Kommunförbund.

Samband med andra handlingar

Förslagen kompletterar de fondspecifika förslag och förslag till allmänna förordningar som har givits om Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden och om vilka skrivelsen U 78/2018 rd tidigare har givits till riksdagen. Förvaltningsutskottet har tidigare gett utlåtandet FvUU 30/2018 rd i ärendet.  

SKRIVELSEN

Förslaget

Se EU-dokument COM(2020) 22 och COM(2020) 23. 

Statsrådets ståndpunkt

Se dokument U 2/2020 rd. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet HaVL 3/2020 vp

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Förvaltningsutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med tonvikt på synpunkterna i utlåtandet. 
Helsingfors 24.3.2020 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Riikka Purra saf 
 
vice ordförande 
Mari-Leena Talvitie saml 
 
medlem 
Tiina Elo gröna 
 
medlem 
Eveliina Heinäluoma sd 
 
medlem 
Hanna Holopainen gröna 
 
medlem 
Anna-Kaisa Ikonen saml 
 
medlem 
Mikko Kärnä cent 
 
medlem 
Aki Lindén sd 
 
medlem 
Mats Löfström sv 
 
medlem 
Mauri Peltokangas saf 
 
medlem 
Juha Pylväs cent 
 
medlem 
Piritta Rantanen sd 
 
medlem 
Matti Semi vänst 
 
medlem 
Heidi Viljanen sd 
 
ersättare 
Mari Rantanen saf. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Minna-Liisa Rinne.