Senast publicerat 09-05-2021 20:32

Utlåtande FvUU 31/2018 rd U 29/2016 rd Förvaltningsutskottet Statsrådets skrivelse om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (EUAA, Europeiska unionens asylmyndighet)

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (EUAA, Europeiska unionens asylmyndighet) I enlighet med 96 § 2 momentet i grundlagen skickas (U 29/2016 rd): En kompletterande skrivelse UJ 23/2018 vp—U 29/2016 rd har lämnats till förvaltningsutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • specialsakkunnig Johanna Räty 
    inrikesministeriet
  • lagstiftningsråd Timo Makkonen 
    justitieministeriet.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

  • Migrationsverket.

Samband med andra handlingar

Utskottet har tidigare lämnat följande utlåtanden FvUU 33/2016 rd, FvUU 47/2016 rd och FvUU 14/2017 rd i ärendet. 

DEN KOMPLETTERANDE SKRIVELSEN

Förslaget

Se EU-dokument COM(2016) 271 och A / Asetus 439/2010 samt hänvisning till Eutori EU/2016/0955. 

Statsrådets ståndpunkt

Se dokument U 29/2016 rd

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet HaVL 31/2018 vp

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Förvaltningsutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med preciseringarna ovan. 
Helsingfors 23.11.2018 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Juho Eerola saf 
 
vice ordförande 
Timo V. Korhonen cent 
 
medlem 
Anders Adlercreutz sv 
 
medlem 
Pertti Hakanen cent 
 
medlem 
Mika Kari sd 
 
medlem 
Kari Kulmala blå 
 
medlem 
Antti Kurvinen cent 
 
medlem 
Sirpa Paatero sd 
 
medlem 
Olli-Poika Parviainen gröna 
 
medlem 
Juha Pylväs cent 
 
medlem 
Vesa-Matti Saarakkala blå 
 
medlem 
Matti Semi vänst 
 
medlem 
Mari-Leena Talvitie saml 
 
medlem 
Tapani Tölli cent. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Minna-Liisa Rinne.