Senast publicerat 09-05-2021 20:33

Utlåtande FvUU 33/2018 rd U 33/2018 rd Förvaltningsutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till Europaparlamentets och rådets förordning och direktiv (brottsbekämpande myndigheters gränsöverskridande tillgång till elektroniskt bevismaterial)

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till Europaparlamentets och rådets förordning och direktiv (brottsbekämpande myndigheters gränsöverskridande tillgång till elektroniskt bevismaterial) (U 33/2018 rd): En kompletterande skrivelse UJ 42/2018 vp — U 33/2018 vp har lämnats till förvaltningsutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • lagstiftningsråd Lauri Rautio 
  justitieministeriet
 • EU-medarbetare Joni Korpinen 
  justitieministeriet
 • konsultativ tjänsteman Jouko Huhtamäki 
  inrikesministeriet
 • konsultativ tjänsteman Sampsa Hakala 
  Riksåklagarämbetet
 • kriminalinspektör Heidi Björk 
  centralkriminalpolisen.

Utskottet har fått ett skriftligt yttrande av 

 • kommunikationsministeriet
 • dataombudsmannens byrå
 • Polisstyrelsen
 • Tullen
 • Finlands näringsliv rf.

Samband med andra handlingar

Utskottet har tidigare lämnat utlåtande i ärendet (FvUU 18/2018 rd).  

DEN KOMPLETTERANDE SKRIVELSEN

Förslaget

Se dokument: Eutori EU/2018/0927, EU/2018/0928, EU-dokument COM(2018) 225, COM(2018) 226 final. 

Statsrådets ståndpunkt

Se dokument U 33/2018 rd. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska dokumentet (HaVL 33/2018 vp). 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Förvaltningsutskottet meddelar,

att det ur verksamhetsmässig synvinkel omfattar statsrådets ståndpunkt, men med ovan anförda preciseringar och kompletteringar, under förutsättning att förslaget till förordning också är konstitutionellt godtagbart. 
Helsingfors 28.2.2019 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Juho Eerola saf 
 
vice ordförande 
Timo V. Korhonen cent 
 
medlem 
Anders Adlercreutz sv 
 
medlem 
Pertti Hakanen cent 
 
medlem 
Mika Kari sd 
 
medlem 
Kari Kulmala blå 
 
medlem 
Antti Kurvinen cent 
 
medlem 
Sirpa Paatero sd 
 
medlem 
Olli-Poika Parviainen gröna 
 
medlem 
Juha Pylväs cent 
 
medlem 
Wille Rydman saml 
 
medlem 
Joona Räsänen sd 
 
medlem 
Vesa-Matti Saarakkala blå 
 
medlem 
Matti Semi vänst 
 
medlem 
Mari-Leena Talvitie saml 
 
medlem 
Tapani Tölli cent 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Minna-Liisa Rinne