Utlåtande
FvUU
34
2017 rd
Förvaltningsutskottet
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till rådets beslut om undertecknande och ingående av avtal (avtalet mellan EU och Kanada om användningen av passagerarregisteruppgifter)
Till stora utskottet
INLEDNING
Remiss
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till rådets beslut om undertecknande och ingående av avtal (avtalet mellan EU och Kanada om användningen av passagerarregisteruppgifter) (U 67/2013 rd): En kompletterande skrivelse UJ 31/2017 vp — U 67/2013 vp har lämnats till förvaltningsutskottet för eventuella åtgärder. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
specialsakkunnig
Tanja
Jaatinen
justitieministeriet.
Samband med andra handlingar
Utskottet har tidigare lämnat utlåtande FvUU 21/2013 rd i ärendet.  
DEN KOMPLETTERANDE SKRIVELSEN
Förslaget
Se EU-dokument COM(2017) 605 final och hänvisning till Eutori EU/2010/1510. 
Statsrådets ståndpunkt
Se dokument U 67/2013 rd
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Se det finska utlåtandet (HaVL 34/2017 vp). 
UTSKOTTETS UTLÅTANDE
Förvaltningsutskottet meddelar
att det omfattar statsrådets ståndpunkt. 
Helsingfors 29.11.2017 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Juho
Eerola
saf
vice ordförande
Timo V.
Korhonen
cent
medlem
Anders
Adlercreutz
sv
medlem
Mika
Kari
sd
medlem
Elsi
Katainen
cent
medlem
Kari
Kulmala
blå
medlem
Mikko
Kärnä
cent
medlem
Sirpa
Paatero
sd
medlem
Juha
Pylväs
cent
medlem
Veera
Ruoho
saml
medlem
Joona
Räsänen
sd
medlem
Vesa-Matti
Saarakkala
blå
medlem
Matti
Semi
vänst.
Sekreterare var
utskottsråd
Ossi
Lantto.
Senast publicerat 31.1.2018 13:18