Utlåtande
FvUU
35
2016 rd
Förvaltningsutskottet
Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (procedurförordningen)
Till stora utskottet
INLEDNING
Remiss
Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (procedurförordningen) (U 34/2016 rd): Ärendet har lämnats till förvaltningsutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska ges till stora utskottet. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
regeringsråd
Annikki
Vanamo-Alho
inrikesministeriet
konsultativ tjänsteman
Kalle
Kekomäki
inrikesministeriet
överinspektör
Max
Janzon
inrikesministeriet
ledande expert
Pekka
Hyvönen
utrikesministeriet
specialsakkunnig
Tuomas
Koljonen
Migrationsverket
överinspektör, ställföreträdare för resultatområdesdirektöre
Mikko
Montin
Migrationsverket
överinspektör
Monica
Harju
Migrationsverket
juridisk expert
Susanna
Mehtonen
Amnesty International Finländska sektionen rf.
Utskottet har fått ett skriftligt yttrande av 
Rädda Barnen rf
Finlands Röda Kors
Förenta nationernas flyktingkommissariats regionala representation för norra Europa (UNHCR:s regionkontor i Stockholm).
STATSRÅDETS SKRIVELSE
Förslaget
Se EU-dokument COM(2016) 467 och hänvisning till Eutori EU/2016/1294. 
Regeringens ståndpunkt
Se dokument U 34/2016 rd. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Se det finska utlåtandet HaVL 35/2016 vp. 
UTSKOTTETS UTLÅTANDE
Förvaltningsutskottet meddelar
att det omfattar regeringens ståndpunkt. 
Helsingfors 5.10.2016 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Juho
Eerola
saf
vice ordförande
Timo V.
Korhonen
cent
medlem
Antti
Häkkänen
saml
medlem
Elsi
Katainen
cent
medlem
Sirpa
Paatero
sd
medlem
Olli-Poika
Parviainen
gröna
medlem
Wille
Rydman
saml
medlem
Vesa-Matti
Saarakkala
saf
medlem
Matti
Semi
vänst
Reijo
Hongisto
ps.
Sekreterare var
utskottsråd
Ossi
Lantto.
AVVIKANDE MENING
Motivering
Se det finska utlåtandet HaVL 35/2016 vp. 
Avvikande mening
Vi föreslår
att utskottet inte omfattar regeringens ståndpunkt. 
Helsingfors 5.10.2016
Olli-Poika
Parviainen
gröna
Matti
Semi
vänst
Sirpa
Paatero
sd
Senast publicerat 12.1.2017 15:06