Utlåtande
FvUU
40
2018 rd
Förvaltningsutskottet
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 516/2014 om asyl-, migrations- och integrationsfonden vad gäller förnyade åtaganden för de återstående belopp som anslagits till stöd för genomförandet av rådets beslut (EU) 2015/1523 och (EU) 2015/1601 eller omfördelning av dessa till andra åtgärder inom ramen för de nationella programmen
Till stora utskottet
INLEDNING
Remiss
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 516/2014 om asyl-, migrations- och integrationsfonden vad gäller förnyade åtaganden för de återstående belopp som anslagits till stöd för genomförandet av rådets beslut (EU) 2015/1523 och (EU) 2015/1601 eller omfördelning av dessa till andra åtgärder inom ramen för de nationella programmen (U 100/2018 rd): Ärendet har lämnats till förvaltningsutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska ges till stora utskottet. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
konsultativ tjänsteman
Kalle
Kekomäki
inrikesministeriet.
Samband med andra handlingar
Utskottet godkände den 5 december 2018 följande ställningstagande i ärende E 87/2018 rd: Förvaltningsutskottet motsätter sig kommissionens förslag om ändring av Amif-förordningen, eftersom ändringen leder till att medel styrs till medlemsstater som inte respekterat solidariteten på det sätt som tidigare överenskommits. 
SKRIVELSEN
Förslaget
Se dokument: Eutori EU/2018/1668.  
Statsrådets ståndpunkt
Se dokument U 100/2018 rd. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Se det finska dokumentet (HaVL 40/2018 vp). 
UTSKOTTETS UTLÅTANDE
Förvaltningsutskottet meddelar,
att det omfattar statsrådets ståndpunkt med särskild tonvikt på synpunkterna ovan. 
Helsingfors 18.12.2018 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Juho
Eerola
saf
medlem
Anders
Adlercreutz
sv
medlem
Pertti
Hakanen
cent
medlem
Kari
Kulmala
blå
medlem
Antti
Kurvinen
cent
medlem
Sirpa
Paatero
sd
medlem
Olli-Poika
Parviainen
gröna
medlem
Juha
Pylväs
cent
medlem
Wille
Rydman
saml
medlem
Vesa-Matti
Saarakkala
blå
medlem
Matti
Semi
vänst
medlem
Tapani
Tölli
cent
Sekreterare var
utskottsråd
Ossi
Lantto
Senast publicerat 09-05-2019 12:39