Senast publicerat 09-05-2021 13:57

Utlåtande FvUU 42/2016 rd U 31/2016 rd Förvaltningsutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (Dublin-systemet)

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (Dublin-systemet) (U 31/2016 rd): En kompletterande skrivelse UJ 33/2016 vp - U 31/2016 vp har lämnats till förvaltningsutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • regeringsråd Annikki Vanamo-Alho 
    inrikesministeriet
  • konsultativ tjänsteman Kalle Kekomäki 
    inrikesministeriet.

Samband med andra handlingar

Utskottet har tidigare lämnat utlåtande FvUU 34/2016 rd i ärendet. 

STATSRÅDETS KOMPLETTERANDE SKRIVELSE

Förslaget

Se EU-dokument COM(2016) 270 och A / Asetus 604/2013 och hänvisning till Eutori EU/2016/0953. 

Regeringens ståndpunkt

Se dokument U 31/2016 rd. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet HaVL 42/2016 vp. 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Förvaltningsutskottet meddelar

att det omfattar regeringens ståndpunkt med betoning på synpunkterna i utlåtandet. 
Helsingfors 16.11.2016 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Juho Eerola saf 
 
vice ordförande 
Timo V. Korhonen cent 
 
medlem 
Anders Adlercreutz sv 
 
medlem 
Mika Kari sd 
 
medlem 
Elsi Katainen cent 
 
medlem 
Sirpa Paatero sd 
 
medlem 
Olli-Poika Parviainen gröna 
 
medlem 
Juha Pylväs cent 
 
medlem 
Wille Rydman saml 
 
medlem 
Vesa-Matti Saarakkala saf 
 
medlem 
Matti Semi vänst 
 
medlem 
Mari-Leena Talvitie saml. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Ossi Lantto.