Senast publicerat 09-05-2021 20:33

Utlåtande FvUU 44/2018 rd U 33/2018 rd Förvaltningsutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till Europaparlamentets och rådets förordning och direktiv (brottsbekämpande myndigheters gränsöverskridande tillgång till elektroniskt bevismaterial)

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till Europaparlamentets och rådets förordning och direktiv (brottsbekämpande myndigheters gränsöverskridande tillgång till elektroniskt bevismaterial) (U 33/2018 rd): En kompletterande skrivelse UJ 42/2018 vp — U 33/2018 vp har lämnats till förvaltningsutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • lagstiftningsråd Lauri Rautio 
  justitieministeriet
 • konsultativ tjänsteman Jouko Huhtamäki 
  inrikesministeriet
 • polisinspektör Kimmo Ulkuniemi 
  Polisstyrelsen.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • kommunikationsministeriet
 • Riksåklagarämbetet.

Samband med andra handlingar

Utskottet har tidigare lämnat utlåtanden FvUU 18/2018 rd och FvUU 33/2018 rd i ärendet. 

DEN KOMPLETTERANDE SKRIVELSEN

Förslaget

Se EU-dokument COM(2018) 225 final och COM(2018) 226 final samt hänvisningar till Eutori EU/2018/0927 och EU/2018/0928. 

Statsrådets ståndpunkt

Se dokument U 33/2018 rd

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet (HaVL 44/2018 vp). 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Förvaltningsutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt. 
Helsingfors 28.2.2019 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Juho Eerola saf 
 
vice ordförande 
Timo V. Korhonen cent 
 
medlem 
Anders Adlercreutz sv 
 
medlem 
Pertti Hakanen cent 
 
medlem 
Mika Kari sd 
 
medlem 
Antti Kurvinen cent 
 
medlem 
Sirpa Paatero sd 
 
medlem 
Juha Pylväs cent 
 
medlem 
Veera Ruoho saml 
 
medlem 
Wille Rydman saml 
 
medlem 
Joona Räsänen sd 
 
medlem 
Matti Semi vänst 
 
ersättare 
Laura Huhtasaari saf. 
 

Sekreterare var

plenarråd 
Henri Helo.