Utlåtande
FvUU
44
2018 rd
Förvaltningsutskottet
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till Europaparlamentets och rådets förordning och direktiv (brottsbekämpande myndigheters gränsöverskridande tillgång till elektroniskt bevismaterial)
Till stora utskottet
INLEDNING
Remiss
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till Europaparlamentets och rådets förordning och direktiv (brottsbekämpande myndigheters gränsöverskridande tillgång till elektroniskt bevismaterial) (U 33/2018 rd): En kompletterande skrivelse UJ 42/2018 vp — U 33/2018 vp har lämnats till förvaltningsutskottet för eventuella åtgärder. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
lagstiftningsråd
Lauri
Rautio
justitieministeriet
konsultativ tjänsteman
Jouko
Huhtamäki
inrikesministeriet
polisinspektör
Kimmo
Ulkuniemi
Polisstyrelsen.
Skriftligt yttrande har lämnats av 
kommunikationsministeriet
Riksåklagarämbetet.
Samband med andra handlingar
Utskottet har tidigare lämnat utlåtanden FvUU 18/2018 rd och FvUU 33/2018 rd i ärendet. 
DEN KOMPLETTERANDE SKRIVELSEN
Förslaget
Se EU-dokument COM(2018) 225 final och COM(2018) 226 final samt hänvisningar till Eutori EU/2018/0927 och EU/2018/0928. 
Statsrådets ståndpunkt
Se dokument U 33/2018 rd
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Se det finska utlåtandet (HaVL 44/2018 vp). 
UTSKOTTETS UTLÅTANDE
Förvaltningsutskottet meddelar
att det omfattar statsrådets ståndpunkt. 
Helsingfors 28.2.2019 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Juho
Eerola
saf
vice ordförande
Timo V.
Korhonen
cent
medlem
Anders
Adlercreutz
sv
medlem
Pertti
Hakanen
cent
medlem
Mika
Kari
sd
medlem
Antti
Kurvinen
cent
medlem
Sirpa
Paatero
sd
medlem
Juha
Pylväs
cent
medlem
Veera
Ruoho
saml
medlem
Wille
Rydman
saml
medlem
Joona
Räsänen
sd
medlem
Matti
Semi
vänst
ersättare
Laura
Huhtasaari
saf.
Sekreterare var
plenarråd
Henri
Helo.
Senast publicerat 28-03-2019 11:27