Utlåtande
FvUU
45
2018 rd
Förvaltningsutskottet
Statsrådets utredning: Ett brev från inrikesministeriet till riksdagen: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordningar om villkoren för åtkomst till andra EU-informationssystem samt om ändring av förordning (EU) 2018/1862 och om ändring av förordning (EU) yyyy/xxx [Ecris-TCN] och om villkoren för åtkomst till andra EU-informationssystem för Etias syften och om ändring av förordning (EU) 2018/1240, förordning (EG) nr 767/2008, förordning (EU) 2017/2226 och förordning (EU) 2018/1861
Till stora utskottet
INLEDNING
Remiss
Statsrådets utredning: Ett brev från inrikesministeriet till riksdagen: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordningar om villkoren för åtkomst till andra EU-informationssystem samt om ändring av förordning (EU) 2018/1862 och om ändring av förordning (EU) yyyy/xxx [Ecris-TCN] och om villkoren för åtkomst till andra EU-informationssystem för Etias syften och om ändring av förordning (EU) 2018/1240, förordning (EG) nr 767/2008, förordning (EU) 2017/2226 och förordning (EU) 2018/1861 (E 126/2018 rd): Ärendet har lämnats till förvaltningsutskottet för eventuella åtgärder. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
gränssäkerhetssakkunnig, överstelöjtnant
Jesse
Seppälä
inrikesministeriet
specialsakkunnig
Ilmari
Uljas
inrikesministeriet
lagstiftningsråd
Tanja
Innanen
justitieministeriet.
Skriftligt yttrande har lämnats av 
utrikesministeriet.
UTREDNINGEN
Förslaget
Se EU-dokument COM(2019) 4 och hänvisning till Eutori EU/2019/0234 samt dokument Liiteasiakirja Ehdotukset Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus. 
Statsrådets ståndpunkt
Se dokument E 126/2018 vp. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Se det finska utlåtandet HaVL 45/2018 vp
UTSKOTTETS UTLÅTANDE
Förvaltningsutskottet meddelar
att det omfattar statsrådets ståndpunkt. 
Helsingfors 8.3.2019 
I den avgörande behandlingen deltog
vice ordförande
Timo V.
Korhonen
cent
medlem
Pertti
Hakanen
cent
medlem
Kari
Kulmala
blå
medlem
Antti
Kurvinen
cent
medlem
Sirpa
Paatero
sd
medlem
Juha
Pylväs
cent
medlem
Veera
Ruoho
saml
medlem
Matti
Semi
vänst
medlem
Mari-Leena
Talvitie
saml
medlem
Tapani
Tölli
cent
ersättare
Reijo
Hongisto
blå
ersättare
Laura
Huhtasaari
saf.
Sekreterare var
utskottsråd
Ossi
Lantto.
Senast publicerat 8.4.2019 12:57