Utlåtande
GrUU
11
2018 rd
Grundlagsutskottet
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till upprättande av ramar för reglering av interoperabiliteten mellan informationssystem på EU-nivå
Till stora utskottet
INLEDNING
Remiss
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till upprättande av ramar för reglering av interoperabiliteten mellan informationssystem på EU-nivå (U 7/2018 rd): Ärendet har remitterats till grundlagsutskottet för eventuella åtgärder. 
Sakkunniga
Utskottet har fått ett skriftligt yttrande av 
inrikesministeriet, polisavdelningen
inrikesministeriet, gränsbevakningsavdelningen
dataombudsman
Reijo
Aarnio
dataombudsmannens byrå
professor
Juha
Lavapuro
professor
Tuomas
Ojanen.
SKRIVELSEN
Förslaget
Se dokument: Eutori EU/2017/1770, EU/2017/1771, EU-dokument COM(2017) 793 final, COM(2017) 794 final. 
Statsrådets ståndpunkt
Se dokument E 7/2018 rd. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Se det finska dokumentet (PeVL 11/2018 vp). 
UTSKOTTETS UTLÅTANDE
Grundlagsutskottet meddelar,
att utskottet omfattar statsrådets ståndpunkt i ärendet men fäster uppmärksamhet vid de konstitutionella aspekter som nämns ovan.  
Helsingfors 2.5.2018 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Annika
Lapintie
vänst
vice ordförande
Tapani
Tölli
cent
medlem
Maria
Guzenina
sd
medlem
Hannu
Hoskonen
cent
medlem
Ilkka
Kantola
sd
medlem
Kimmo
Kivelä
blå
medlem
Antti
Kurvinen
cent
medlem
Mia
Laiho
saml
medlem
Markus
Lohi
cent
medlem
Leena
Meri
saf
medlem
Juha
Rehula
cent
medlem
Wille
Rydman
saml
medlem
Arto
Satonen
saml
medlem
Ville
Skinnari
sd
medlem
Matti
Torvinen
blå
ersättare
Ben
Zyskowicz
saml.
Sekreterare var
utskottsråd
Mikael
Koillinen.
Senast publicerat 28.8.2018 16:57