Senast publicerat 09-05-2021 19:58

Utlåtande GrUU 11/2018 rd U 7/2018 rd Grundlagsutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till upprättande av ramar för reglering av interoperabiliteten mellan informationssystem på EU-nivå

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till upprättande av ramar för reglering av interoperabiliteten mellan informationssystem på EU-nivå (U 7/2018 rd): Ärendet har remitterats till grundlagsutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har fått ett skriftligt yttrande av 

  • inrikesministeriet, polisavdelningen
  • inrikesministeriet, gränsbevakningsavdelningen
  • dataombudsman Reijo Aarnio 
    dataombudsmannens byrå
  • professor Juha Lavapuro 
  • professor Tuomas Ojanen. 

SKRIVELSEN

Förslaget

Se dokument: Eutori EU/2017/1770, EU/2017/1771, EU-dokument COM(2017) 793 final, COM(2017) 794 final. 

Statsrådets ståndpunkt

Se dokument E 7/2018 rd. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska dokumentet (PeVL 11/2018 vp). 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Grundlagsutskottet meddelar,

att utskottet omfattar statsrådets ståndpunkt i ärendet men fäster uppmärksamhet vid de konstitutionella aspekter som nämns ovan.  
Helsingfors 2.5.2018 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Annika Lapintie vänst 
 
vice ordförande 
Tapani Tölli cent 
 
medlem 
Maria Guzenina sd 
 
medlem 
Hannu Hoskonen cent 
 
medlem 
Ilkka Kantola sd 
 
medlem 
Kimmo Kivelä blå 
 
medlem 
Antti Kurvinen cent 
 
medlem 
Mia Laiho saml 
 
medlem 
Markus Lohi cent 
 
medlem 
Leena Meri saf 
 
medlem 
Juha Rehula cent 
 
medlem 
Wille Rydman saml 
 
medlem 
Arto Satonen saml 
 
medlem 
Ville Skinnari sd 
 
medlem 
Matti Torvinen blå 
 
ersättare 
Ben Zyskowicz saml. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Mikael Koillinen.