Utlåtande
GrUU
13
2015 rd
Grundlagsutskottet
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av mentalvårdslagen
Till social- och hälsovårdsutskottet
INLEDNING
Remiss
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av mentalvårdslagen (RP 92/2015 rd): Ärendet har remitterats till grundlagsutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska lämnas till social- och hälsovårdsutskottet. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
regeringsråd
Pirjo
Kainulainen
social- och hälsovårdsministeriet
riksdagens justitieombudsman
Petri
Jääskeläinen
Riksdagens justitieombudsmans kansli
förvaltningsråd
Eija
Siitari
högsta förvaltningsdomstolen
jurist
Leena
Brotherus
Institutet för hälsa och välfärd (THL)
professor
Leena
Halila.
Utskottet har fått ett skriftligt yttrande av 
justitieministeriet
professor
Olli
Mäenpää.
PROPOSITIONEN
Regeringen föreslår att till mentalvårdslagen fogas bestämmelser om beslut om fortsatt vård eller avslutande av vård i sådana situationer där den tidsfrist på sex månader som mentalvårdslagen föreskriver för fortsatt vård eller avslutande av vård har överskridits av någon exceptionell orsak för en rättspsykiatrisk patient som har varit intagen för vård oberoende av patientens vilja. Genom de föreslagna bestämmelserna fastställs vilken myndighet som är behörig i en sådan situation och det förfarande som tillämpas vid undersökning av en rättspsykiatrisk patient.  
Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2016 eller så snart som möjligt efter det.  
I propositionens motivering till lagstiftningsordning framhålls att de föreslagna bestämmelserna är betydelsefulla med avseende på lagbundenheten i utövning av offentlig makt i 2 § 3 mom. i grundlagen och tjänsteansvar i 118 § i grundlagen. De föreslagna ändringarna i mentalvårdslagen granskas dessutom utifrån grundlagens 7 § om rätten till personlig frihet och integritet, 19 § 3 mom. om det allmännas skyldighet att tillförsäkra var och en hälsovårds- och sjukvårdstjänster och 21 § om rättvis rättegång. Lagförslaget kan enligt regeringens åsikt behandlas i vanlig lagstiftningsordning. Det är dock enligt regeringen motiverat att ett utlåtande om förslaget begärs av grundlagsutskottet. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Avsikten med den föreslagna lagändringen är att till mentalvårdslagen foga bestämmelserna om behörig myndighet och lämpligt förfarande i situationer där tidsfristen för fortsatt vård eller avslutande av vård av en rättspsykiatrisk patient överskridits. I det avseendet är situationen oreglerad. 
Högsta förvaltningsdomstolen har i sitt avgörande HFD 2014:10 ansett att det inte direkt framgår av bestämmelserna i mentalvårdslagen hur man ska förfara när en överläkare inte inom föreskriven tidsfrist fattar beslut om fortsatt vård eller avslutande av vård. I allmänhet är det frågan om att den föreskrivna tidsfristen överskrids på grund av att sjukhuset har begått ett fel, men orsaken kan också vara att patienten rymt (se också HFD 2014:11, HFD 2011:70 och HFD 1993-A-32). Också i laglighetsövervakningspraxisen har uppmärksamhet fästs vid myndigheternas oenhetliga praxis i behörighetsfrågor (JO 10.6.2015, dnr 1305/4/14). 
All utövning av offentlig makt ska ju enligt 2 § 3 mom. i grundlagen bygga på lag. Det här förutsätter enligt motiveringen till grundlagsreformen (RP 1/1998 rd, s. 75) att den som utövar offentlig makt alltid ska ha en behörighetsgrund som i sista hand återgår på en av riksdagen stiftad lag. Var och en har enligt 21 § 1 mom. i grundlagen rätt att på behörigt sätt och utan ogrundat dröjsmål få sin sak behandlad av en domstol eller någon annan myndighet som är behörig enligt lag samt att få ett beslut som gäller hans eller hennes rättigheter och skyldigheter behandlat vid domstol eller något annat oavhängigt rättskipningsorgan. 
Utskottet anser att de föreslagna bestämmelserna tillgodoser rättspsykiatriska patienters grundlagsenliga rätt till behörig myndighetsbehandling enligt mentalvårdslagen och samtidig förtydligar lagstiftningen särskilt i fråga om behörighetsregleringen.  
FÖRSLAG TILL BESLUT
Grundlagsutskottet anför
att lagförslaget kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning. 
Helsingfors 2.12.2015 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Annika
Lapintie
vänst
vice ordförande
Tapani
Tölli
cent
medlem
Simon
Elo
saf
medlem
Maria
Guzenina
sd
medlem
Anna-Maja
Henriksson
sv
medlem
Hannu
Hoskonen
cent
medlem
Antti
Häkkänen
saml
medlem
Ilkka
Kantola
sd
medlem
Kimmo
Kivelä
saf
medlem
Antti
Kurvinen
cent
medlem
Jaana
Laitinen-Pesola
saml
medlem
Markus
Lohi
cent
medlem
Leena
Meri
saf
medlem
Ville
Niinistö
gröna
medlem
Wille
Rydman
saml.
Sekreterare var
utskottsråd
Petri
Helander.
Senast publicerat 23.8.2016 15:36