Utlåtande
GrUU
13
2016 rd
Grundlagsutskottet
Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (informationsutbytet vad gäller tredjelandsmedborgare och Ecris-systemet)
Till stora utskottet
INLEDNING
Ärende
Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (informationsutbytet vad gäller tredjelandsmedborgare och Ecris-systemet) (U 13/2016 rd): Ärendet har lämnats till grundlagsutskottet för eventuella åtgärder. 
Sakkunniga
Utskottet har hört: 
lagstiftningsråd
Tanja
Innanen
justitieministeriet
professor
Tuomas
Ojanen
Utskottet har fått ett skriftligt yttrande av 
dataombudsman
Reijo
Aarnio
dataombudsmannens byrå
professor (emeritus)
Teuvo
Pohjolainen
SKRIVELSEN
Förslaget
Se EU-dokument: Eutori EU/2016/0549, COM(2016) 7.  
Regeringens ståndpunkt
Se dokument U 13/2016 rd. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDE
Se det finska dokumentet PeVL 13/2016 vp. 
UTSKOTTETS UTLÅTANDE
Grundlagsutskottet meddelar,
att det omfattar statsrådets ståndpunkt med vissa preciseringar. 
Helsingfors 3.6.2016 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Annika
Lapintie
vänst
vice ordförande
Tapani
Tölli
cent
medlem
Anna-Maja
Henriksson
sv
medlem
Hannu
Hoskonen
cent
medlem
Antti
Häkkänen
saml
medlem
Ilkka
Kantola
sd
medlem
Kimmo
Kivelä
saf
medlem
Jaana
Laitinen-Pesola
saml
medlem
Markus
Lohi
cent
medlem
Leena
Meri
saf
medlem
Ville
Niinistö
gröna
medlem
Ulla
Parviainen
cent
Sekreterare var
utskottsråd
Mikael
Koillinen
Senast publicerat 12-07-2016 15:36