Senast publicerat 09-05-2021 14:10

Utlåtande GrUU 13/2016 rd U 13/2016 rd Grundlagsutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (informationsutbytet vad gäller tredjelandsmedborgare och Ecris-systemet)

Till stora utskottet

INLEDNING

Ärende

Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (informationsutbytet vad gäller tredjelandsmedborgare och Ecris-systemet) (U 13/2016 rd): Ärendet har lämnats till grundlagsutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört: 

  • lagstiftningsråd Tanja Innanen 
    justitieministeriet
  • professor Tuomas Ojanen 

Utskottet har fått ett skriftligt yttrande av 

  • dataombudsman Reijo Aarnio 
    dataombudsmannens byrå
  • professor (emeritus) Teuvo Pohjolainen 

SKRIVELSEN

Förslaget

Se EU-dokument: Eutori EU/2016/0549, COM(2016) 7.  

Regeringens ståndpunkt

Se dokument U 13/2016 rd. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDE

Se det finska dokumentet PeVL 13/2016 vp. 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Grundlagsutskottet meddelar,

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med vissa preciseringar. 
Helsingfors 3.6.2016 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Annika Lapintie vänst 
 
vice ordförande 
Tapani Tölli cent 
 
medlem 
Anna-Maja Henriksson sv 
 
medlem 
Hannu Hoskonen cent 
 
medlem 
Antti Häkkänen saml 
 
medlem 
Ilkka Kantola sd 
 
medlem 
Kimmo Kivelä saf 
 
medlem 
Jaana Laitinen-Pesola saml 
 
medlem 
Markus Lohi cent 
 
medlem 
Leena Meri saf 
 
medlem 
Ville Niinistö gröna 
 
medlem 
Ulla Parviainen cent 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Mikael Koillinen