Utlåtande
GrUU
14
2017 rd
Grundlagsutskottet
Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (Eurodacregister)
Till stora utskottet
INLEDNING
Remiss
Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (Eurodacregister) (U 30/2016 rd): En kompletterande skrivelse UJ 4/2017 vp - U 30/2016 vp har lämnats till grundlagsutskottet för eventuella åtgärder. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
lagstiftningsråd
Hannele
Taavila
inrikesministeriet
specialsakkunnig
Kukka
Krüger
inrikesministeriet
dataombudsman
Reijo
Aarnio
dataombudsmannens byrå.
Utskottet har fått ett skriftligt yttrande av 
professor
Juha
Lavapuro
professor
Tuomas
Ojanen.
Samband med andra handlingar
Grundlagsutskottet har tidigare lämnat utlåtande GrUU 33/2016 rd i ärendet.  
STATSRÅDETS KOMPLETTERANDE SKRIVELSE
Förslaget
Se EU-dokument COM(2016) 272 och A / Asetus 603/2013 och hänvisning till Eutori EU/2016/0959. 
Regeringens ståndpunkt
Se dokument U 30/2016 rd. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Se det finska utlåtandet PeVL 14/2017 vp. 
UTSKOTTETS UTLÅTANDE
Grundlagsutskottet meddelar
att det omfattar regeringens ståndpunkt med konstitutionella anmärkningar. 
Helsingfors 7.4.2017 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Annika
Lapintie
vänst
vice ordförande
Tapani
Tölli
cent
medlem
Simon
Elo
na
medlem
Maria
Guzenina
sd
medlem
Hannu
Hoskonen
cent
medlem
Antti
Häkkänen
saml
medlem
Ilkka
Kantola
sd
medlem
Kimmo
Kivelä
na
medlem
Antti
Kurvinen
cent
medlem
Markus
Lohi
cent
medlem
Wille
Rydman
saml
medlem
Ville
Skinnari
sd
ersättare
Mats
Löfström
sv.
Sekreterare var
utskottsråd
Mikael
Koillinen.
Senast publicerat 4.7.2017 14:54