Senast publicerat 09-05-2021 18:46

Utlåtande GrUU 14/2017 rd U 30/2016 rd Grundlagsutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (Eurodacregister)

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (Eurodacregister) (U 30/2016 rd): En kompletterande skrivelse UJ 4/2017 vp - U 30/2016 vp har lämnats till grundlagsutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • lagstiftningsråd Hannele Taavila 
  inrikesministeriet
 • specialsakkunnig Kukka Krüger 
  inrikesministeriet
 • dataombudsman Reijo Aarnio 
  dataombudsmannens byrå.

Utskottet har fått ett skriftligt yttrande av 

 • professor Juha Lavapuro 
 • professor Tuomas Ojanen. 

Samband med andra handlingar

Grundlagsutskottet har tidigare lämnat utlåtande GrUU 33/2016 rd i ärendet.  

STATSRÅDETS KOMPLETTERANDE SKRIVELSE

Förslaget

Se EU-dokument COM(2016) 272 och A / Asetus 603/2013 och hänvisning till Eutori EU/2016/0959. 

Regeringens ståndpunkt

Se dokument U 30/2016 rd. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet PeVL 14/2017 vp. 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Grundlagsutskottet meddelar

att det omfattar regeringens ståndpunkt med konstitutionella anmärkningar. 
Helsingfors 7.4.2017 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Annika Lapintie vänst 
 
vice ordförande 
Tapani Tölli cent 
 
medlem 
Simon Elo na 
 
medlem 
Maria Guzenina sd 
 
medlem 
Hannu Hoskonen cent 
 
medlem 
Antti Häkkänen saml 
 
medlem 
Ilkka Kantola sd 
 
medlem 
Kimmo Kivelä na 
 
medlem 
Antti Kurvinen cent 
 
medlem 
Markus Lohi cent 
 
medlem 
Wille Rydman saml 
 
medlem 
Ville Skinnari sd 
 
ersättare 
Mats Löfström sv. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Mikael Koillinen.