Senast publicerat 19-01-2022 13:03

Utlåtande GrUU 14/2019 rd E 45/2019 rd Grundlagsutskottet Statsrådets utredning: Tidigarelagt införande av den gemensamma säkerhetsmekanismen för den gemensamma resolutionsfonden samt ändringar i avtalet om överföring av och ömsesidighet för bidrag till den gemensamma resolutionsfonden

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets utredning: Tidigarelagt införande av den gemensamma säkerhetsmekanismen för den gemensamma resolutionsfonden samt ändringar i avtalet om överföring av och ömsesidighet för bidrag till den gemensamma resolutionsfonden (E 45/2019 rd): Ärendet har lämnats till grundlagsutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • konsultativ tjänsteman Tuukka Taipale 
    finansministeriet
  • regeringssekreterare Aleksi Kaakinen 
    finansministeriet
  • justitiekanslern i statsrådet Tuomas Pöysti 
    justitiekanslersämbetet.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

  • professor Janne Salminen. 

UTREDNINGEN

Förslaget

Se finansministeriets promemoria VM2020-00049. 

Statsrådets ståndpunkt

Se dokument E 45/2019 rd

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet (PeVL 14/2019 vp). 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Grundlagsutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt. 
Helsingfors 11.3.2020 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Johanna Ojala-Niemelä sd 
 
medlem 
Bella Forsgrén gröna 
 
medlem 
Jukka Gustafsson sd 
 
medlem 
Maria Guzenina sd 
 
medlem 
Olli Immonen saf 
 
medlem 
Hilkka Kemppi cent 
 
medlem 
Mikko Kinnunen cent 
 
medlem 
Anna Kontula vänst 
 
medlem 
Markus Lohi cent 
 
medlem 
Mats Löfström sv 
 
medlem 
Jukka Mäkynen saf 
 
medlem 
Sakari Puisto saf 
 
medlem 
Wille Rydman saml 
 
medlem 
Tuula Väätäinen sd 
 
ersättare 
Johannes Koskinen sd. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Matti Marttunen.