Senast publicerat 09-05-2021 21:44

Utlåtande GrUU 16/2020 rd E 64/2020 rd Grundlagsutskottet Statsrådets utredning: EU:s återhämtningsplan, fleråriga budgetram och återhämtningsinstrument

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets utredning: EU:s återhämtningsplan, fleråriga budgetram och återhämtningsinstrument (E 64/2020 rd): Ärendet har remitterats till grundlagsutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • lagstiftningsråd Johannes Leppo 
  statsrådets kansli
 • konsultativ tjänsteman Jussi Lindgren 
  statsrådets kansli
 • specialsakkunnig i EU-ärenden Joanna Tikkanen 
  statsrådets kansli
 • budgetråd Seija Kivinen 
  finansministeriet
 • budgetråd Panu Kukkonen 
  finansministeriet
 • justitiekanslern i statsrådet Tuomas Pöysti 
  justitiekanslersämbetet
 • professor Päivi Leino-Sandberg 
 • professor Tuomas Ojanen 
 • professor Juha Raitio 
 • professor Janne Salminen. 

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • professor Kaarlo Tuori. 

UTREDNINGEN

Förslaget

Se EU-dokument COM(2020) 408 final, COM(2020) 441 final, COM(2020) 442 final, COM(2020) 443 final, COM(2020) 445 final, COM(2020) 446 final och COM(2020) 456 final samt hänvisningar till Eutori EU/2018/0986, EU/2018/0993, EU/2020/0962, EU/2020/0971 och EU/2020/0974. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Statsrådets ståndpunkt

Se dokument E 64/2020 rd och det finska utlåtandet (PeVL 16/2020 vp). 

Utskottets ställningstaganden

Se det finska utlåtandet (PeVL 16/2020 vp). 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Grundlagsutskottet meddelar

att de konstitutionella anmärkningarna som nämns i utlåtandet bör beaktas vid beredningen av regleringen om EU:s återhämtningsplan, och att statsrådet bör inte vid det här behandlingsskedet godkänna eller främja unionens upplåning och medlemsstaternas ansvar för stödinstrumenten. 
Helsingfors 12.6.2020 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Johanna Ojala-Niemelä sd 
 
vice ordförande 
Antti Häkkänen saml 
 
medlem 
Outi Alanko-Kahiluoto gröna 
 
medlem 
Bella Forsgrén gröna 
 
medlem 
Maria Guzenina sd 
 
medlem 
Olli Immonen saf 
 
medlem 
Hilkka Kemppi cent (delvis) 
 
medlem 
Mikko Kinnunen cent 
 
medlem 
Anna Kontula vänst 
 
medlem 
Mats Löfström sv 
 
medlem 
Sakari Puisto saf 
 
medlem 
Wille Rydman saml 
 
medlem 
Heikki Vestman saml 
 
medlem 
Tuula Väätäinen sd 
 
ersättare 
Johannes Koskinen sd 
 
ersättare 
Markus Lohi cent (delvis) 
 
ersättare 
Leena Meri saf. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Matti Marttunen  
 
utskottsråd 
Mikael Koillinen.