Senast publicerat 09-05-2021 21:43

Utlåtande GrUU 19/2020 rd U 15/2020 rd Grundlagsutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen om tidigarelagt införande av den gemensamma finansiella säkerhetsmekanismen för den gemensamma resolutionsfonden och om ändringarna i statsfördraget om överföring av och ömsesidighet för bidrag till den gemensamma resolutionsfonden (ändring av avtalet om bidrag)

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen om tidigarelagt införande av den gemensamma finansiella säkerhetsmekanismen för den gemensamma resolutionsfonden och om ändringarna i statsfördraget om överföring av och ömsesidighet för bidrag till den gemensamma resolutionsfonden (ändring av avtalet om bidrag) (U 15/2020 rd): Ärendet har inkommit till grundlagsutskottet för kännedom. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • konsultativ tjänsteman Tuukka Taipale 
    finansministeriet
  • professor Päivi Leino-Sandberg 
  • ordförande Tuomas Saarenheimo 
    eurogruppens arbetsgrupp, EU:s ekonomiska och finansiella kommitté.

SKRIVELSEN

Förslaget

Se dokument EJ 2/2020 vp, statsrådets kompletterande skrivelse 13.2.2020 VM2020-00050 och statsrådets utredning E 45/2019 rd

Statsrådets ståndpunkt

Se dokument U 15/2020 rd. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtande PeVL 19/2020 vp

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Ekonomiutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt. 
Helsingfors 17.6.2020 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Johanna Ojala-Niemelä sd 
 
vice ordförande 
Antti Häkkänen saml 
 
medlem 
Outi Alanko-Kahiluoto gröna 
 
medlem 
Bella Forsgrén gröna 
 
medlem 
Maria Guzenina sd 
 
medlem 
Olli Immonen saf 
 
medlem 
Eeva Kalli cent 
 
medlem 
Hilkka Kemppi cent 
 
medlem 
Mikko Kinnunen cent 
 
medlem 
Anna Kontula vänst 
 
medlem 
Mats Löfström sv (delvis) 
 
medlem 
Jukka Mäkynen saf 
 
medlem 
Sakari Puisto saf (delvis) 
 
medlem 
Wille Rydman saml 
 
medlem 
Heikki Vestman saml 
 
medlem 
Tuula Väätäinen sd 
 
ersättare 
Merja Mäkisalo-Ropponen sd (delvis). 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Matti Marttunen.