Senast publicerat 02-05-2022 10:48

Utlåtande GrUU 22/2022 rd RP 33/2022 rd Grundlagsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk

Till jord- och skogsbruksutskottet

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk (RP 33/2022 rd): Ärendet har remitterats till grundlagsutskottet för utlåtande till jord- och skogsbruksutskottet. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • lagstiftningsråd Markus Lounela 
    jord- och skogsbruksministeriet
  • professor Tuomas Ojanen 
  • professor Kaarlo Tuori. 

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk ändras. 

Den föreslagna lagen avses träda i kraft så snart som möjligt. 

I motiveringen till lagstiftningsordningen i propositionen bedöms lagförslaget framför allt i förhållande till jämlikheten enligt 6 § och näringsfrihet och rätt till arbete enligt 18 § i grundlagen. 

Regeringen anser att propositionen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning. Regeringen anser det dock önskvärt att grundlagsutskottet ger ett utlåtande i frågan. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

(1)I propositionen föreslås det att bestämmelserna om en förvärvsinkomstgräns upphävs i lagen om avträdelsestöd. De bestämmelser som föreslås bli upphävda inverkar på när betalning av avträdelsestöd inleds och kan dessutom leda till att betalningen av avträdelsestöd avbryts. Beloppet av avträdelsestödtagarens förvärvsinkomster inverkar enligt förslaget inte längre på betalningen av avträdelsestöd och utbetalningen av avträdelsestöd inleds när avträdaren uppnår den ålder som krävs för att betalning ska börja och uppfyller de förutsättningar i 38 § som inte gäller förvärvsinkomster. 

(2)Grundlagsutskottet har tidigare (GrUU 18/2006 rd, s. 2/I) bedömt avträdelsestödets konstitutionella karaktär. I sitt utlåtande ansåg utskottet att avträdelsestödet har flera kopplingar till pensionssystemet, men i konstitutionellt hänseende kan det inte jämställas med vare sig ålders- eller invalidpension. Avträdelsestödet handlar inte om utkomstskydd vid arbetslöshet och kan inte heller anses ingå i sådan lagstiftning enligt 19 § 2 mom. i grundlagen som ska trygga en försörjning. Rätten till avträdelsestöd tjänades enligt utskottet inte heller in enligt intjäningsprincipen på ett sådant sätt att den behöver granskas med tanke på grundlagens 15 § som gäller egendomsskydd (GrUU 30/2005 rd, s. 2, GrUU 60/2002 rd, s. 2–3, GrUU 9/1999 rd, s. 2–3). Enligt grundlagsutskottet handlade det om lagstiftning om att bedriva jordbruk. 

(3)Enligt propositionsmotiven (s. 14) bygger den aktuella propositionens mål inte längre på att avträdelsestöd i första hand bedöms i ljuset av bestämmelser om bedrivande av jordbruk, utan det är snarare fråga om att samordna arbetskraftspolitiska mål med det tidigare systemet med avträdelsestöd. Grundlagsutskottet anser dock att de ändringar i avträdelsestödet som föreslås i propositionen inte ändrar avträdelsestödets karaktär på ett sådant sätt att det skulle förutsätta en ny bedömning av utskottets tidigare ställningstagande till den konstitutionella karaktären hos det ovan beskrivna systemet. 

(4)Grundlagsutskottet har inget att anmärka på den föreslagna regleringen eller motiveringen till den. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Grundlagsutskottet anför

att lagförslaget kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning. 
Helsingfors 28.4.2022 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Johanna Ojala-Niemelä sd 
 
medlem 
Outi Alanko-Kahiluoto gröna 
 
medlem 
Bella Forsgrén gröna 
 
medlem 
Jukka Gustafsson sd 
 
medlem 
Olli Immonen saf 
 
medlem 
Hilkka Kemppi cent 
 
medlem 
Anna Kontula vänst 
 
medlem 
Sakari Puisto saf 
 
medlem 
Wille Rydman saml 
 
medlem 
Heikki Vestman saml 
 
ersättare 
Markku Eestilä saml 
 
ersättare 
Johannes Koskinen sd 
 
ersättare 
Jani Mäkelä saf. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Johannes Heikkonen.