Senast publicerat 09-05-2021 21:43

Utlåtande GrUU 3/2020 rd RP 1/2020 rd Grundlagsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av säkerhetsutredningslagen och 101 § i luftfartslagen

Till förvaltningsutskottet

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av säkerhetsutredningslagen och 101 § i luftfartslagen (RP 1/2020 rd): Ärendet har remitterats till grundlagsutskottet för utlåtande till förvaltningsutskottet. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • lagstiftningsråd Hanna-Mari Kotivuori 
    justitieministeriet
  • lagstiftningsråd Niklas Vainio 
    justitieministeriet
  • juris doktor, universitetslektor Anu Mutanen. 

Skriftligt yttrande har lämnats av 

  • professor Janne Salminen. 

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att säkerhetsutredningslagen och luftfartslagen ändras. 

De föreslagna lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt, vissa bestämmelser dock först den 31 december 2020. 

I motiven till lagstiftningsordning granskas lagförslaget med avseende på skyddet för privatlivet, så som det garanteras i 10 § i grundlagen. 

Regeringen anser att lagförslaget kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning. Det är dock önskvärt att grundlagsutskottet ger ett utlåtande i frågan. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Enligt propositionen ska det i fortsättningen vara möjligt att göra en normal säkerhetsutredning av person i fråga om personer som arbetar på en flygplats; dessa har hittills varit föremål för begränsad säkerhetsutredning av person. Dessutom föreslås det att en ny grupp av personer ska genomgå begränsad säkerhetsutredning enligt säkerhetsutredningslagen. Denna grupp skulle omfatta de personer som arbetar med fraktgods och förnödenheter som levereras till flygplatsen eller med säkerhetsåtgärder i anknytning till detta. Enligt förslaget tas det i säkerhetsutredningslagen in reglering som främst behövs för att komplettera Europeiska kommissionens genomförandeförordning om luftfartsskydd. Propositionens lagförslag innehåller bestämmelser om utlämnande av uppgifter. Förslagen är relevanta med avseende på skyddet för privatlivet och för personuppgifter i 10 § i grundlagen. 

Grundlagsutskottet anser att lagförslagen har ett godtagbart syfte som anknyter till genomförandet av EU-rätten. De föreslagna bestämmelserna har i huvudsak bedömts på behörigt sätt i motiven till lagstiftningsordning. Bestämmelserna motsvarar, med beaktande av den EU-lagstiftning som ska genomföras, utskottets praxis i fråga om skydd för privatlivet och personuppgifter. Utskottet har inget att anmärka på lagförslagen i propositionen. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Grundlagsutskottet anför

att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning. 
Helsingfors 4.3.2020 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Johanna Ojala-Niemelä sd 
 
vice ordförande 
Antti Häkkänen saml 
 
medlem 
Outi Alanko-Kahiluoto gröna 
 
medlem 
Bella Forsgrén gröna 
 
medlem 
Jukka Gustafsson sd 
 
medlem 
Maria Guzenina sd 
 
medlem 
Hilkka Kemppi cent 
 
medlem 
Mikko Kinnunen cent 
 
medlem 
Anna Kontula vänst 
 
medlem 
Jukka Mäkynen saf 
 
medlem 
Sakari Puisto saf 
 
medlem 
Wille Rydman saml 
 
medlem 
Tuula Väätäinen sd 
 
ersättare 
Sari Tanus kd. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Mikael Koillinen.