pevl 32/2017 vpUtlåtande
GrUU
32
2017 rd
Grundlagsutskottet
Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (det centraliserade ECRIS-TCN-systemet)
Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (informationsutbytet vad gäller tredjelandsmedborgare och ECRIS-systemet)
Till stora utskottet
INLEDNING
Remiss
Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (det centraliserade ECRIS-TCN-systemet) (U 46/2017 rd): Ärendet har inkommit till grundlagsutskottet för kännedom. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
lagstiftningsråd
Tanja
Innanen
justitieministeriet
specialsakkunnig
Tanja
Jaatinen
justitieministeriet
dataombudsman
Reijo
Aarnio
dataombudsmannens byrå
professor
Tuomas
Ojanen.
Skriftligt yttrande har lämnats av 
professor
Juha
Lavapuro.
Samband med andra handlingar
Utskottet har tidigare lämnat utlåtandena GrUU 13/2016 rd och GrUU 29/2016 rd i ärendet U 13/2016 rd
SKRIVELSEN OCH DEN KOMPLETTERANDE SKRIVELSEN
Förslaget
Se EU-dokument COM(2016) 7, COM(2017) 344 och hänvisning till Eutori EU/2016/0549 samt EU/2017/1145. 
Statsrådets ståndpunkt
Se dokument U 13/2016 rd och U 46/2017 rd
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Se det finska utlåtandet PeVL 32/2017 vp
UTSKOTTETS UTLÅTANDE
Grundlagsutskottet meddelar
att utskottet omfattar statsrådets ståndpunkt i ärendet men fäster uppmärksamhet vid de konstitutionella aspekter som nämns ovan.  
Helsingfors 29.9.2017 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Annika
Lapintie
vänst
vice ordförande
Tapani
Tölli
cent
medlem
Maria
Guzenina
sd
medlem
Ilkka
Kantola
sd
medlem
Kimmo
Kivelä
blåa
medlem
Antti
Kurvinen
cent
medlem
Jaana
Laitinen-Pesola
saml
medlem
Outi
Mäkelä
saml
medlem
Ville
Niinistö
gröna
medlem
Juha
Rehula
cent
medlem
Wille
Rydman
saml
ersättare
Mats
Löfström
sv
ersättare
Ben
Zyskowicz
saml.
Sekreterare var
utskottsråd
Mikael
Koillinen.
Senast publicerat 2.11.2017 11:08