Senast publicerat 09-05-2021 18:55

pevl 32/2017 vpUtlåtande GrUU 32/2017 rd U 46/2017 rd U 13/2016 rd Grundlagsutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (det centraliserade ECRIS-TCN-systemet)Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (informationsutbytet vad gäller tredjelandsmedborgare och ECRIS-systemet)

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (det centraliserade ECRIS-TCN-systemet) (U 46/2017 rd): Ärendet har inkommit till grundlagsutskottet för kännedom. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • lagstiftningsråd Tanja Innanen 
  justitieministeriet
 • specialsakkunnig Tanja Jaatinen 
  justitieministeriet
 • dataombudsman Reijo Aarnio 
  dataombudsmannens byrå
 • professor Tuomas Ojanen. 

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • professor Juha Lavapuro. 

Samband med andra handlingar

Utskottet har tidigare lämnat utlåtandena GrUU 13/2016 rd och GrUU 29/2016 rd i ärendet U 13/2016 rd

SKRIVELSEN OCH DEN KOMPLETTERANDE SKRIVELSEN

Förslaget

Se EU-dokument COM(2016) 7, COM(2017) 344 och hänvisning till Eutori EU/2016/0549 samt EU/2017/1145. 

Statsrådets ståndpunkt

Se dokument U 13/2016 rd och U 46/2017 rd

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet PeVL 32/2017 vp

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Grundlagsutskottet meddelar

att utskottet omfattar statsrådets ståndpunkt i ärendet men fäster uppmärksamhet vid de konstitutionella aspekter som nämns ovan.  
Helsingfors 29.9.2017 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Annika Lapintie vänst 
 
vice ordförande 
Tapani Tölli cent 
 
medlem 
Maria Guzenina sd 
 
medlem 
Ilkka Kantola sd 
 
medlem 
Kimmo Kivelä blåa 
 
medlem 
Antti Kurvinen cent 
 
medlem 
Jaana Laitinen-Pesola saml 
 
medlem 
Outi Mäkelä saml 
 
medlem 
Ville Niinistö gröna 
 
medlem 
Juha Rehula cent 
 
medlem 
Wille Rydman saml 
 
ersättare 
Mats Löfström sv 
 
ersättare 
Ben Zyskowicz saml. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Mikael Koillinen.