Senast publicerat 09-05-2021 13:56

Utlåtande GrUU 34/2016 rd U 31/2016 rd Grundlagsutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (Dublin-systemet)

Till stora utskottet

INLEDNING

Ärende

Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (Dublin-systemet) (U 31/2016 rd): Ärendet har lämnats till grundlagsutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska ges till stora utskottet. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • överinspektör Tuuli Kainulainen 
    inrikesministeriet
  • överinspektör Johanna Räty 
    inrikesministeriet
  • biträdande professor Janne Salminen 

Utskottet har fått ett skriftligt yttrande av 

  • justitieministeriet
  • juris doktor Eeva Nykänen 
  • doktor i administrativa vetenskaper, docent Jukka Viljanen 

SKRIVELSEN

Förslaget

Se dokument Eutori EU/2016/0953, EU-dokument COM(2016) 270, A / Asetus 604/2013.  

Statsrådets ståndpunkt

Se dokument U 31/2016 rd. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDE

Se det finska dokumentet PeVL 34/2016 vp. 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Grundlagsutskottet meddelar,

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med vissa preciseringar. 
Helsingfors 21.6.2016 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Annika Lapintie vänst 
 
medlem 
Simon Elo saf 
 
medlem 
Maria Guzenina sd 
 
medlem 
Hannu Hoskonen cent 
 
medlem 
Ilkka Kantola sd 
 
medlem 
Kimmo Kivelä saf 
 
medlem 
Antti Kurvinen cent 
 
medlem 
Markus Lohi cent 
 
medlem 
Leena Meri saf 
 
medlem 
Ville Niinistö gröna 
 
medlem 
Ulla Parviainen cent 
 
medlem 
Ville Skinnari sd 
 
ersättare 
Mats Löfström sv 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Liisa Vanhala