Utlåtande
GrUU
37
2018 rd
Grundlagsutskottet
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av reformstödsprogrammet
Till stora utskottet
INLEDNING
Remiss
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av reformstödsprogrammet (U 85/2018 rd): Ärendet har lämnats till grundlagsutskottet för eventuella åtgärder. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
understatssekreterare
Tuomas
Saarenheimo
finansministeriet
justitiekanslern i statsrådet
Tuomas
Pöysti
justitiekanslersämbetet
professor
Päivi
Leino-Sandberg
professor
Tuomas
Ojanen
professor
Janne
Salminen
professor
Kaarlo
Tuori.
SKRIVELSEN
Förslaget
Se EU-dokument COM(2018) 391 och hänvisning till Eutori EU/2018/1174. 
Statsrådets ståndpunkt
Se dokument U 85/2018 rd
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Se det finska utåtandet PeVL 37/2018 vp
UTSKOTTETS UTLÅTANDE
Grundlagsutskottet meddelar
att det omfattar statsrådets ståndpunkt. 
Helsingfors 21.11.2018 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Annika
Lapintie
vänst
medlem
Ilkka
Kantola
sd
medlem
Kimmo
Kivelä
blå
medlem
Antti
Kurvinen
cent
medlem
Markus
Lohi
cent
medlem
Leena
Meri
saf
medlem
Juha
Rehula
cent
medlem
Wille
Rydman
saml
medlem
Ville
Skinnari
sd
medlem
Kaj
Turunen
saml
ersättare
Lasse
Hautala
cent
ersättare
Timo V.
Korhonen
cent
Sekreterare var
utskottsråd
Matti
Marttunen.
Senast publicerat 08-01-2019 14:06