Senast publicerat 06-04-2022 16:03

Utlåtande GrUU 39/2021 rd U 2/2021 rd Grundlagsutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (rättsakten om digitala tjänster)

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (rättsakten om digitala tjänster) (U 2/2021 rd): En kompletterande skrivelse UJ 14/2022 vp — U 2/2021 vp har lämnats till grundlagsutskottet för kännedom. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • enhetsdirektör Emil Asp 
  kommunikationsministeriet
 • kommunikationsråd Kreetta Simola 
  kommunikationsministeriet
 • lagstiftningsråd Katri Kummoinen 
  justitieministeriet
 • lagstiftningsråd Mira Turpeinen 
  justitieministeriet
 • professor Susanna Lindroos-Hovinheimo 
 • professor Olli Mäenpää 
 • professor Tuomas Ojanen. 

Samband med andra handlingar

Grundlagsutskottet har tidigare lämnat ett utlåtande (GrUU 20/2021 rd) i ärendet. 

DEN KOMPLETTERANDE SKRIVELSEN

Förslaget

Se EU-dokumenten COM(2020) 825 final och D / Direktiv 2000/31/EY samt hänvisningen till Eutori EU/2020/1785. 

Statsrådets ståndpunkt

Se dokument U 2/2021 rd

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet (PeVL 39/2021 vp). 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Grundlagsutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med särskild tonvikt på de konstitutionella anmärkningarna ovan. 
Helsingfors 11.11.2021 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Johanna Ojala-Niemelä sd 
 
medlem 
Bella Forsgrén gröna 
 
medlem 
Maria Guzenina sd 
 
medlem 
Olli Immonen saf 
 
medlem 
Hilkka Kemppi cent 
 
medlem 
Mikko Kinnunen cent 
 
medlem 
Mats Löfström sv 
 
medlem 
Jukka Mäkynen saf 
 
medlem 
Sakari Puisto saf 
 
medlem 
Wille Rydman saml 
 
medlem 
Heikki Vestman saml 
 
medlem 
Tuula Väätäinen sd 
 
ersättare 
Markku Eestilä saml 
 
ersättare 
Johannes Koskinen sd. 
 

Sekreterare var

utskottsråd Liisa Vanhala.