Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

GrUU 4/2019 rd

Senast publicerat 12-11-2019 13:06

Utlåtande GrUU 4/2019 rd U 98/2018 rd  Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om förhindrande av spridning av terrorisminnehåll online

Grundlagsutskottet

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om förhindrande av spridning av terrorisminnehåll online (U 98/2018 rd): En kompletterande skrivelse UJ 6/2019 vp—U 98/2018 vp har lämnats till grundlagsutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • ledande expertJohannaPuiro
    inrikesministeriet
  • lagstiftningsrådJohannesHeikkonen
    justitieministeriet
  • professorTuomasOjanen.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

  • professorJuhaLavapuro.

Samband med andra handlingar

Utskottet har tidigare lämnat utlåtandet GrUU 43/2018 rd i saken. 

DEN KOMPLETTERANDE SKRIVELSEN

Förslaget

Se EU-dokument COM(2018) 640 och hänvisning till Eutori EU/2018/1541. 

 

Statsrådets ståndpunkt

Se statsrådets skrivelse U 98/2018 rd och den kompletterande skrivelsen UJ 6/2019 rd. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet PeVL 4/2019 rd

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Grundlagsutskottet meddelar

att utskottet omfattar statsrådets ståndpunkt i ärendet men fäster uppmärksamhet vid de konstitutionella aspekter som nämns ovan. 
Helsingfors 8.10.2019 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
JohannaOjala-Niemeläsd
medlem
BellaForsgréngröna
medlem
MariaGuzeninasd
medlem
OlliImmonensaf
medlem
HilkkaKemppicent
medlem
MikkoKinnunencent
medlem
AnnaKontulavänst
ersättare
MatsLöfströmsv
medlem
JukkaMäkynensaf
medlem
SakariPuistosaf
medlem
WilleRydmansaml
medlem
HeikkiVestmansaml
medlem
TuulaVäätäinensd.

Sekreterare var

utskottsråd
LiisaVanhala.