Senast publicerat 09-05-2021 21:04

Utlåtande GrUU 4/2019 rd U 98/2018 rd Grundlagsutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om förhindrande av spridning av terrorisminnehåll online

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om förhindrande av spridning av terrorisminnehåll online (U 98/2018 rd): En kompletterande skrivelse UJ 6/2019 vp—U 98/2018 vp har lämnats till grundlagsutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • ledande expert Johanna Puiro 
    inrikesministeriet
  • lagstiftningsråd Johannes Heikkonen 
    justitieministeriet
  • professor Tuomas Ojanen. 

Skriftligt yttrande har lämnats av 

  • professor Juha Lavapuro. 

Samband med andra handlingar

Utskottet har tidigare lämnat utlåtandet GrUU 43/2018 rd i saken. 

DEN KOMPLETTERANDE SKRIVELSEN

Förslaget

Se EU-dokument COM(2018) 640 och hänvisning till Eutori EU/2018/1541. 

 

Statsrådets ståndpunkt

Se statsrådets skrivelse U 98/2018 rd och den kompletterande skrivelsen UJ 6/2019 rd. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet PeVL 4/2019 rd

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Grundlagsutskottet meddelar

att utskottet omfattar statsrådets ståndpunkt i ärendet men fäster uppmärksamhet vid de konstitutionella aspekter som nämns ovan. 
Helsingfors 8.10.2019 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Johanna Ojala-Niemelä sd 
 
medlem 
Bella Forsgrén gröna 
 
medlem 
Maria Guzenina sd 
 
medlem 
Olli Immonen saf 
 
medlem 
Hilkka Kemppi cent 
 
medlem 
Mikko Kinnunen cent 
 
medlem 
Anna Kontula vänst 
 
ersättare 
Mats Löfström sv 
 
medlem 
Jukka Mäkynen saf 
 
medlem 
Sakari Puisto saf 
 
medlem 
Wille Rydman saml 
 
medlem 
Heikki Vestman saml 
 
medlem 
Tuula Väätäinen sd. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Liisa Vanhala.