Utlåtande
GrUU
43
2018 rd
Grundlagsutskottet
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om förhindrande av spridning av terrorisminnehåll online
Till stora utskottet
INLEDNING
Remiss
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om förhindrande av spridning av terrorisminnehåll online (U 98/2018 rd): Ärendet har lämnats till grundlagsutskottet för eventuella åtgärder. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
ledande expert
Johanna
Puiro
inrikesministeriet
professor
Juha
Lavapuro
professor
Tuomas
Ojanen.
SKRIVELSEN
Förslaget
Se EU-dokument COM(2018) 640 final och hänvisning till Eutori EU/2018/1541. 
Statsrådets ståndpunkt
Se dokument U 98/2018 rd
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Se det finska utlåtandet (PeVL 43/2018 vp). 
UTSKOTTETS UTLÅTANDE
Grundlagsutskottet meddelar
att utskottet anser att det är för tidigt att godkänna förslagen om ställning och villkor för tjänsteleverantörer och myndigheter utifrån den information som finns tillgänglig i den här beredningsfasen och 
att utskottet omfattar statsrådets ståndpunkt i ärendet men fäster uppmärksamhet vid de konstitutionella aspekterna som nämns ovan. 
Helsingfors 5.12.2018 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Annika
Lapintie
vänst
medlem
Maria
Guzenina
sd
medlem
Anna-Maja
Henriksson
sv
medlem
Hannu
Hoskonen
cent
medlem
Ilkka
Kantola
sd
medlem
Antti
Kurvinen
cent
medlem
Mia
Laiho
saml
medlem
Wille
Rydman
saml
medlem
Ville
Skinnari
sd
medlem
Kaj
Turunen
saml
ersättare
Markku
Eestilä
saml
ersättare
Lasse
Hautala
cent
ersättare
Mats
Löfström
sv.
Sekreterare var
utskottsråd
Liisa
Vanhala.
Senast publicerat 12-11-2019 13:06