Senast publicerat 09-05-2021 21:43

Utlåtande GrUU 5/2020 rd E 45/2019 rd Grundlagsutskottet Statsrådets utredning: Tidigarelagt införande av den gemensamma säkerhetsmekanismen för den gemensamma resolutionsfonden samt ändringar i avtalet om överföring av och ömsesidighet för bidrag till den gemensamma resolutionsfonden

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets utredning: Tidigarelagt införande av den gemensamma säkerhetsmekanismen för den gemensamma resolutionsfonden samt ändringar i avtalet om överföring av och ömsesidighet för bidrag till den gemensamma resolutionsfonden (E 45/2019 rd): En kompletterande skrivelse EJ 2/2020 vp—E 45/2019 vp har lämnats till grundlagsutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • konsultativ tjänsteman Tuukka Taipale 
    finansministeriet
  • specialsakkunnig Nina Santaharju 
    finansministeriet.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

  • professor Janne Salminen 
  • professor Päivi Leino-Sandberg. 

Samband med andra handlingar

Grundlagsutskottet har tidigare lämnat utlåtandet GrUU 14/2009 rd i ärendet. 

DEN KOMPLETTERANDE SKRIVELSEN

Förslaget

Se finansministeriets promemoria 7.2.2020 VM2020-00049 och den kompletterande skrivelsen EJ 2/2020 vp 13.2.2020 VM2020-00050. 

Statsrådets ståndpunkt

Se dokument E 45/2019 rd

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Se det finska utlåtandet PeVL 5/2020 vp

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Grundlagsutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt. 
Helsingfors 11.3.2020 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Johanna Ojala-Niemelä sd 
 
vice ordförande 
Antti Häkkänen saml 
 
medlem 
Bella Forsgrén gröna 
 
medlem 
Jukka Gustafsson sd 
 
medlem 
Maria Guzenina sd 
 
medlem 
Hilkka Kemppi cent 
 
medlem 
Anna Kontula vänst 
 
medlem 
Jukka Mäkynen saf 
 
medlem 
Sakari Puisto saf 
 
medlem 
Wille Rydman saml 
 
medlem 
Heikki Vestman saml 
 
medlem 
Tuula Väätäinen sd 
 
ersättare 
Johannes Koskinen sd. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Liisa Vanhala.