Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

GrUU 53/2017 rd

Senast publicerat 16-01-2018 13:54

Utlåtande GrUU 53/2017 rd U 46/2017 rd U 13/2016 rd Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (det centraliserade ECRIS-TCN-systemet)Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (informationsutbytet vad gäller tredjelandsmedborgare och ECRIS-systemet)

Grundlagsutskottet

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (det centraliserade ECRIS-TCN-systemet) (U 46/2017 rd): En kompletterande skrivelse UJ 33/2017 vp—U 46/2017 vp har lämnats till grundlagsutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • lagstiftningsrådTanjaInnanen
    justitieministeriet
  • dataombudsmanReijoAarnio
    dataombudsmannens byrå
  • professorJuhaLavapuro.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

  • professorTuomasOjanen.

Samband med andra handlingar

Utskottet har tidigare lämnat utlåtandena GrUU 13/2016 rd, GrUU 29/2016 rd och GrUU 32/2017 rd i ärendet. 

DEN KOMPLETTERANDE SKRIVELSEN

Förslaget

Se EU-dokument COM(2017) 344 och hänvisning till Eutori EU/2017/1145. 

Statsrådets ståndpunkt

Se dokument U 46/2017 rd. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet PeVL 53/2017 vp

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Grundlagsutskottet meddelar

at utskottet omfattar statsrådets ståndpunkt i ärendet men fäster uppmärksamhet vid de konstitutionella aspekter som nämns i utlåtandet. 
Helsingfors 28.11.2017 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
AnnikaLapintievänst
vice ordförande
TapaniTöllicent
medlem
MariaGuzeninasd
medlem
HannuHoskonencent
medlem
IlkkaKantolasd
medlem
AnttiKurvinencent
medlem
JaanaLaitinen-Pesolasaml
medlem
MarkusLohicent
medlem
LeenaMerisaf
medlem
OutiMäkeläsaml
medlem
JuhaRehulacent
medlem
MattiTorvinenblå
ersättare
MatsLöfströmsv.

Sekreterare var

utskottsråd
MikaelKoillinen.