Utlåtande
GrUU
53
2017 rd
Grundlagsutskottet
Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (det centraliserade ECRIS-TCN-systemet)
Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (informationsutbytet vad gäller tredjelandsmedborgare och ECRIS-systemet)
Till stora utskottet
INLEDNING
Remiss
Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (det centraliserade ECRIS-TCN-systemet) (U 46/2017 rd): En kompletterande skrivelse UJ 33/2017 vp—U 46/2017 vp har lämnats till grundlagsutskottet för eventuella åtgärder. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
lagstiftningsråd
Tanja
Innanen
justitieministeriet
dataombudsman
Reijo
Aarnio
dataombudsmannens byrå
professor
Juha
Lavapuro.
Skriftligt yttrande har lämnats av 
professor
Tuomas
Ojanen.
Samband med andra handlingar
Utskottet har tidigare lämnat utlåtandena GrUU 13/2016 rd, GrUU 29/2016 rd och GrUU 32/2017 rd i ärendet. 
DEN KOMPLETTERANDE SKRIVELSEN
Förslaget
Se EU-dokument COM(2017) 344 och hänvisning till Eutori EU/2017/1145. 
Statsrådets ståndpunkt
Se dokument U 46/2017 rd. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Se det finska utlåtandet PeVL 53/2017 vp
UTSKOTTETS UTLÅTANDE
Grundlagsutskottet meddelar
at utskottet omfattar statsrådets ståndpunkt i ärendet men fäster uppmärksamhet vid de konstitutionella aspekter som nämns i utlåtandet. 
Helsingfors 28.11.2017 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Annika
Lapintie
vänst
vice ordförande
Tapani
Tölli
cent
medlem
Maria
Guzenina
sd
medlem
Hannu
Hoskonen
cent
medlem
Ilkka
Kantola
sd
medlem
Antti
Kurvinen
cent
medlem
Jaana
Laitinen-Pesola
saml
medlem
Markus
Lohi
cent
medlem
Leena
Meri
saf
medlem
Outi
Mäkelä
saml
medlem
Juha
Rehula
cent
medlem
Matti
Torvinen
blå
ersättare
Mats
Löfström
sv.
Sekreterare var
utskottsråd
Mikael
Koillinen.
Senast publicerat 16.1.2018 13:54