Senast publicerat 02-11-2022 11:51

Utlåtande GrUU 56/2022 rd RP 129/2022 rd Grundlagsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om stöd för boenderådgivning till kommunerna 2023–2027

Till miljöutskottet

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om stöd för boenderådgivning till kommunerna 2023–2027 (RP 129/2022 rd): Ärendet har remitterats till grundlagsutskottet för utlåtande till miljöutskottet. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • lagstiftningsråd Matleena Haapala 
    miljöministeriet
  • professor Mikael Hidén 
  • biträdande professor Ida Koivisto 
  • professor Kirsi Kuusikko. 

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att det stiftas en lag om stöd för boenderådgivning till kommunerna för åren 2023—2027. 

Den föreslagna lagen avses träda i kraft den 1 januari 2023 och gälla till och med den 31 december 2027. 

I motiven till lagstiftningsordning granskas lagförslagen utifrån grundlagens 6 § om jämlikhet, 19 § 4 mom. om det allmännas uppgift att främja rätten till bostad och 124 § om överföring av förvaltningsuppgifter på andra än myndigheter. 

Regeringen anser att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning. Regeringen anser det dock önskvärt att grundlagsutskottet lämnar utlåtande i ärendet. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

(1)I lagförslaget finns bestämmelser om statsunderstöd som beviljas kommuner och samkommuner och som kommuner kan använda för att producera, utveckla och utvidga boenderådgivningstjänster. Understöden beviljas av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet. 

(2)Syftet med den föreslagna lagen är att förbättra tillgången till boenderådgivning. Genom boenderådgivning förebyggs problem med boendet samt förlust av bostad och bostadslöshet till följd av dessa problem. Det föreslås att boenderådgivningen anvisas resurser för att det i flera kommuner än tidigare ska finnas tillgång till rådgivning i alla boendegrupper oberoende av om det är fråga om ägarboende, hyresförhållande med en offentlig eller privat hyresvärd eller någon annan besittningsgrund för bostaden. Målet är också att bevara den nuvarande mångsidigheten i tjänsterna så att kommunerna kan utveckla boenderådgivningen utifrån sina egna utgångspunkter och så att organisationerna fortfarande kan erbjuda kompletterande tjänster. 

(3)Statsunderstödet enligt den föreslagna lagen ökar statens finansiella stöd till kommunerna för tillhandahållande av boenderådgivning för sina invånare. Syftet är att med hjälp av understöden och annat stöd från Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet förbättra rådgivningens kvalitet och ställning som en del av de regionala servicenätverken. I förslaget är det således fråga om genomförande av 19 § 4 mom. i grundlagen genom samarbete mellan kommunerna och staten. Även välfärdsområdena och andra än myndighetsaktörer deltar i samarbetet. 

(4)Propositionen innehåller tämligen omfattande motiveringar till lagstiftningsordningen. i motiveringen behandlas särskilt frågor som gäller jämlikheten enligt 6 § i grundlagen och bestämmelserna i 124 § i grundlagen om överföring av offentliga förvaltningsuppgifter på andra än myndigheter. Grundlagsutskottet har ingenting att invända mot de slutsatser som till denna del framförs i motiveringen. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Grundlagsutskottet anför

att lagförslaget kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning. 
Helsingfors 27.10.20222 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Johanna Ojala-Niemelä sd 
 
vice ordförande 
Heikki Vestman saml 
 
medlem 
Outi Alanko-Kahiluoto gröna 
 
medlem 
Jukka Gustafsson sd 
 
medlem 
Hannu Hoskonen cent 
 
medlem 
Olli Immonen saf 
 
medlem 
Hilkka Kemppi cent 
 
medlem 
Mikko Kinnunen cent 
 
medlem 
Jukka Mäkynen saf 
 
medlem 
Sakari Puisto saf 
 
medlem 
Ville Valkonen saml 
 
medlem 
Tuula Väätäinen sd 
 
ersättare 
Wille Rydman wr. 
 

Sekreterare var

utskottsråd Johannes Heikkonen.