Senast publicerat 09-05-2021 19:07

Utlåtande GrUU 59/2017 rd E 96/2017 rd Grundlagsutskottet Statsrådets utredning: Utveckling av EU: institutionella frågor

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets utredning: Utveckling av EU: institutionella frågor (E 96/2017 rd): Ärendet har remitterats till grundlagsutskottet för utlåtande till stora utskottet. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • lagstiftningsråd Heidi Kaila 
    statsrådets kansli
  • professor Päivi Leino-Sandberg. 

Utskottet har fått ett skriftligt yttrande av 

  • professor Tuomas Ojanen 
  • biträdande professor Janne Salminen. 

UTREDNINGEN

Se dokument E 96/2017 rd

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet (PeVL 59/2017 vp). 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Grundlagsutskottet meddelar

att utskottet fäster uppmärksamhet vid de konstitutionella aspekter som nämns ovan. 
Helsingfors 15.12.2017 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Annika Lapintie vänst 
 
vice ordförande 
Tapani Tölli cent 
 
medlem 
Anna-Maja Henriksson sv 
 
medlem 
Hannu Hoskonen cent 
 
medlem 
Ilkka Kantola sd 
 
medlem 
Antti Kurvinen cent 
 
medlem 
Jaana Laitinen-Pesola saml 
 
medlem 
Markus Lohi cent 
 
medlem 
Leena Meri saf 
 
medlem 
Ville Niinistö gröna 
 
medlem 
Juha Rehula cent 
 
medlem 
Wille Rydman saml 
 
medlem 
Matti Torvinen blå 
 
ersättare 
Mats Löfström sv. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Liisa Vanhala.