Utlåtande
GrUU
60
2017 rd
Grundlagsutskottet
Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av kommissions förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (Dataskyddsförordning för unionens institutioner)
Till stora utskottet
INLEDNING
Remiss
Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av kommissions förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (Dataskyddsförordning för unionens institutioner) (U 26/2017 rd): En kompletterande skrivelse UJ 34/2017 vp — U 26/2017 vp har remitterats till grundlagsutskottet för eventuella åtgärder. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
sakkunnig i EU-ärenden
Anna
Pohjalainen
justitieministeriet
dataombudsman
Reijo
Aarnio
dataombudsmannens byrå
professor
Tuomas
Ojanen.
Utskottet har fått ett skriftligt yttrande av 
professor
Päivi
Leino-Sandberg.
Samband med andra handlingar
Utskottet har tidigare lämnat utlåtande GrUU 15/2017 rd i ärendet. 
DEN KOMPLETTERANDE SKRIVELSEN
Förslaget
Se EU-dokument COM(2017) 8 final och A / Asetus 2016/679 och hänvisning till Eutori EU/2017/0462. 
Statsrådets ståndpunkt
Se dokument U 26/2017 rd
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Se det finska utlåtandet (PeVL 60/2017 vp). 
UTSKOTTETS UTLÅTANDE
Grundlagsutskottet meddelar
att det anser att statsrådet bör ställa sig avvisande till förslag som inte tillgodoser offentlighetsprincipen på behörigt sätt och  
att det i övrigt omfattar regeringens ståndpunkt men fäster uppmärksamhet vid de konstitutionella aspekterna i utlåtandet 
Helsingfors 15.12.2017 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Annika
Lapintie
vänst
vice ordförande
Tapani
Tölli
cent
medlem
Anna-Maja
Henriksson
sv
medlem
Hannu
Hoskonen
cent
medlem
Ilkka
Kantola
sd
medlem
Antti
Kurvinen
cent
medlem
Jaana
Laitinen-Pesola
saml
medlem
Markus
Lohi
cent
medlem
Leena
Meri
saf
medlem
Ville
Niinistö
gröna
medlem
Juha
Rehula
cent
medlem
Wille
Rydman
saml
medlem
Matti
Torvinen
blå
ersättare
Mats
Löfström
sv.
Sekreterare var
utskottsråd
Mikael
Koillinen.
Senast publicerat 10.7.2018 10:30