Senast publicerat 09-05-2021 13:56

Utlåtande GrUU 61/2016 rd U 64/2013 rd Grundlagsutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till rådets förordning (inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten)

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till rådets förordning (inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten) (U 64/2013 rd): En kompletterande skrivelse UJ 29/2016 vp - U 64/2013 vp har lämnats till grundlagsutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • regeringsråd Katariina Jahkola 
    justitieministeriet
  • professor Päivi Leino-Sandberg 
  • biträdande professor Sakari Melander 
  • professor Tuomas Ojanen 
  • biträdande professor Janne Salminen. 

Utskottet har fått ett skriftligt yttrande av 

  • biträdande professor Sakari Melander. 

STATSRÅDETS KOMPLETTERANDE SKRIVELSE

Förslaget

Se EU-dokument COM(2013) 532 och COM(2013) 535 och hänvisningar till Eutori EU/2013/0573, EU/2013/1356 och EU/2013/1359. 

Regeringens ståndpunkt

Se dokument U 64/2013 rd. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet PeVL 61/2016 vp. 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Grundlagsutskottet meddelar

att det omfattar regeringens ståndpunkt med betoning på de författningsrättsliga synpunkterna i utlåtandet. 
Helsingfors 1.12.2016 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Annika Lapintie vänst 
 
vice ordförande 
Tapani Tölli cent 
 
medlem 
Simon Elo saf 
 
medlem 
Maria Guzenina sd 
 
medlem 
Anna-Maja Henriksson sv 
 
medlem 
Hannu Hoskonen cent 
 
medlem 
Ilkka Kantola sd 
 
medlem 
Kimmo Kivelä saf 
 
medlem 
Jaana Laitinen-Pesola saml 
 
medlem 
Markus Lohi cent 
 
medlem 
Ulla Parviainen cent 
 
medlem 
Ville Skinnari sd. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Mikael Koillinen.