Utlåtande
GrUU
66
2018 rd
Grundlagsutskottet
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om fiske
Till jord- och skogsbruksutskottet
INLEDNING
Remiss
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om fiske (RP 309/2018 rd): Ärendet har remitterats till grundlagsutskottet för utlåtande till jord- och skogsbruksutskottet. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
fiskeriråd
Eija
Kirjavainen
jord- och skogsbruksministeriet
specialsakkunnig
Sanna
Koljonen
jord- och skogsbruksministeriet
konsultativ tjänsteman
Johanna
Hautakorpi
justitieministeriet
ordförande
Tiina
Sanila-Aikio
sametinget
professor
Tuomas
Ojanen.
Skriftligt yttrande har lämnats av 
sametinget
professor
Janne
Salminen
professor
Martin
Scheinin
professor
Kaarlo
Tuori.
PROPOSITIONEN
I propositionen föreslås det att lagen om fiske ändras. 
Den föreslagna lagen avses träda i kraft den 1 maj 2019. 
I motiven till lagstiftningsordningen granskas lagförslaget med avseende på 6, 15 och 17 § i grundlagen. 
Regeringen anser att lagen kan stiftas i vanlig lagstiftningsordning. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
I propositionen föreslås det bland annat ändringar i 10 § i lagen om fiske. Bestämmelsen har införts med grundlagsutskottets medverkan (GrUU 58/2014 rd) och gäller rätt till fisketillstånd i övre Lappland. Enligt förslaget ska kommuninvånare i Enontekis, Enare och Utsjoki i framtiden ha rätt att hos Forststyrelsen lösa in ett personligt säsongstillstånd för att få fiska på statsägda vattenområden i den egna kommunen där lax och öring stiger. Genom reformen ska samernas och ortsbornas möjligheter att bedriva fiskekultur enligt propositionsmotiven förbättras. 
Fiske är vid sidan av renskötsel och jakt en näring som är intimt förknippad med samernas kulturform (se t.ex. RP 309/1993 rd, s. 69/II, GrUU 3/1990 rd, s. 2, GrUU 29/2004 rd, s. 2 och GrUU 40/2009 rd, s. 2). Ändringen i lagen om fiske är därför relevant med tanke på 17 § 3 mom. i grundlagen. I tillsynspraxisen har också artikel 27 i FN-konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (MP-konventionen) ansetts skydda ursprungsfolkens rätt att utöva sin egen kultur. Enligt FN:s kommitté för mänskliga rättigheter innebär artikel 27 bland annat en skyldighet att planera och genomföra ekonomiska åtgärder så att samernas näringar kan förbli ekonomiskt lönsamma (Länsman m.fl. mot Finland, 26.10.1994, klagomål nr 511/1992). Grundlagsutskottet har också i sin praxis konstaterat att fiske av tradition har ingått i samernas livsstil utan begränsningar som är relaterade till bosättningsorten (GrUU 27/1997 rd, s. 3, och GrUU 29/2004 rd, s. 2). Såväl människorättskommittén (Länsman m.fl. mot Finland, klagomål nr 511/1992) som grundlagsutskottet har konstaterat att till samekulturen också hör de traditionella näringarnas moderna uttrycksformer (se GrUU 1/2016 rd, s. 4, och GrUU 38/2004 rd, s. 4/II). 
Utskottet noterar att den föreslagna bestämmelsen förbättrar fullföljandet av samernas rättigheter enligt 17 § 3 mom. i grundlagen. 
FÖRSLAG TILL BESLUT
Grundlagsutskottet anför
att lagförslaget kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning.  
Helsingfors 26.2.2019 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Annika
Lapintie
vänst
vice ordförande
Tapani
Tölli
cent
medlem
Hannu
Hoskonen
cent
medlem
Ilkka
Kantola
sd
medlem
Antti
Kurvinen
cent
medlem
Mia
Laiho
saml
medlem
Markus
Lohi
cent
medlem
Leena
Meri
saf
medlem
Juha
Rehula
cent
medlem
Kaj
Turunen
saml
ersättare
Mats
Löfström
sv
ersättare
Ben
Zyskowicz
saml.
Sekreterare var
utskottsråd
Liisa
Vanhala.
Senast publicerat 27.2.2019 10:00