Senast publicerat 20-01-2022 14:39

Utlåtande GrUU 8/2019 rd RP 60/2019 rd Grundlagsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om produktion och rapportering av ekonomiska uppgifter om kommuner

Till förvaltningsutskottet

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om produktion och rapportering av ekonomiska uppgifter om kommuner (RP 60/2019 rd): Ärendet har remitterats till grundlagsutskottet för utlåtande till förvaltningsutskottet. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • regeringsråd Eeva Mäenpää 
  finansministeriet
 • konsultativ tjänsteman Jani Heikkinen 
  finansministeriet
 • specialsakkunnig Denis Galkin 
  finansministeriet
 • utvecklingschef Mikko Mehtonen 
  Finlands Kommunförbund
 • professor Juha Lavapuro 
 • biträdande professor Pauli Rautiainen. 

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att kommunallagen och lagen om statskontoret samt sex andra lagar ändras. Det föreslås att det till kommunallagen fogas bestämmelser om produktion av information och om rapportering av ekonomisk information. Kommunerna och samkommunerna förpliktas att lämna särskilt föreskrivna ekonomiska uppgifter direkt från ekonomiförvaltningen till den riksomfattande informationsresurs som Statskontoret förvaltar. 

Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2020. 

I motiveringen till lagstiftningsordning granskas lagförslagen med avseende på kommunal självstyrelse, delegering av lagstiftningsbehörighet och skydd för personuppgifter samt offentligheten. Regeringen anser att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning. Eftersom propositionen innehåller bestämmelser om skydd för personuppgifter är det dock motiverat att begära grundlagsutskottets utlåtande om den. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

I propositionen föreslår regeringen att kommunallagen kompletteras med en bestämmelse om produktion och lämnande av uppgifter om kommunens verksamhet, ekonomi och tjänsteproduktion till Statskontoret. Genom förslaget vill man göra det möjligt att få tillförlitlig, aktuell och jämförbar information om kommunernas ekonomi till stöd för kommunernas och statens beslutsfattande. Målet är också att bland annat förenkla praxis kring kommunernas produktion och rapportering av ekonomisk information. 

Enligt propositionen (s. 34) medför förslaget om rapporteringsskyldighet kostnader av engångsnatur för kommunerna på kort sikt, men det möjliggör också kostnadsbesparingar på längre sikt. Enligt propositionsmotiven (s. 37) föreslås det på basis av nyttan av det föreslagna verksamhetssättet att statsandelen till kommunerna för ordnande av basservicen minskas med sammanlagt 600 000 euro 2022—2024. Regeringen utgår i propositionen från att den bestående kostnadsnyttan för kommunerna och samkommunerna blir större än minskningen. 

Enligt 121 § 2 mom. i grundlagen ska bestämmelser om uppgifter som åläggs kommunerna utfärdas genom lag. Grundlagsutskottet har i sin praxis betonat att när kommunerna åläggs uppgifter ska det i enlighet med finansieringsprincipen också ses till att kommunerna har faktiska förutsättningar att klara av dem (se t.ex. GrUU 34/2013 rd, s.2/I, GrUU 30/2013 rd, s. 5/I, och GrUU 12/2011 rd, s. 2/I). Finansieringsprincipen ingår också i artikel 9.2 i Europeiska stadgan om lokal självstyrelse, där det sägs att de lokala myndigheternas ekonomiska resurser ska motsvara de uppgifter som tilldelats dem i grundlag och annan lag. Grundlagsutskottet har inte i sig några kommentarer till utgångspunkterna för propositionen när det gäller finansieringsprincipen. Men utskottet betonar att man noga måste följa kostnadseffekterna av den föreslagna reformen med avseende på både kostnader av engångsnatur och bestående kostnadsbesparingar, och vid behov vidta de åtgärder som finansieringsprincipen förutsätter. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Grundlagsutskottet anför

att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning.  
Helsingfors 15.11.2019 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Johanna Ojala-Niemelä sd 
 
vice ordförande 
Antti Häkkänen saml 
 
medlem 
Outi Alanko-Kahiluoto gröna 
 
medlem 
Bella Forsgrén gröna 
 
medlem 
Hilkka Kemppi cent 
 
medlem 
Mikko Kinnunen cent 
 
medlem 
Anna Kontula vänst 
 
medlem 
Mats Löfström sv 
 
medlem 
Sakari Puisto saf 
 
medlem 
Wille Rydman saml 
 
medlem 
Heikki Vestman saml 
 
medlem 
Tuula Väätäinen sd 
 
ersättare 
Sanna Antikainen saf. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Liisa Vanhala.