Senast publicerat 09-05-2021 19:43

Utlåtande GrUU 9/2017 rd U 19/2017 rd Grundlagsutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om skyddet av privatliv och personuppgifter vid elektronisk kommunikation och upphävande av direktivet om integritet och elektronisk kommunikation

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om skyddet av privatliv och personuppgifter vid elektronisk kommunikation och upphävande av direktivet om integritet och elektronisk kommunikation (U 19/2017 rd): Ärendet har lämnats till grundlagsutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska ges till stora utskottet. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • konsultativ tjänsteman Johanna Tuohino 
  kommunikationsministeriet
 • specialsakkunnig i EU-ärenden Anu Talus 
  justitieministeriet
 • dataombudsman Reijo Aarnio 
  dataombudsmannens byrå
 • professor Juha Lavapuro 
 • professor Tuomas Ojanen. 

STATSRÅDETS SKRIVELSE

Förslaget

Se EU-dokument COM(2017) 10 och hänvisning till Eutori EU/2017/0457. 

Regeringens ståndpunkt

Se dokument U 19/2017 rd. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet PeVL 9/2017 vp. 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Grundlagsutskottet meddelar

att utskottet omfattar statsrådets ståndpunkt i ärendet men fäster uppmärksamhet vid de konstitutionella aspekter som nämns ovan. 
Helsingfors 24.3.2017 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Annika Lapintie vänst 
 
vice ordförande 
Tapani Tölli cent 
 
medlem 
Anna-Maja Henriksson sv 
 
medlem 
Antti Häkkänen saml 
 
medlem 
Ilkka Kantola sd 
 
medlem 
Kimmo Kivelä saf 
 
medlem 
Jaana Laitinen-Pesola saml 
 
medlem 
Leena Meri saf 
 
medlem 
Ulla Parviainen cent 
 
medlem 
Wille Rydman saml 
 
medlem 
Ville Skinnari sd 
 
ersättare 
Mats Löfström sv. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Mikael Koillinen.