Utlåtande
Grundlagsutskottet
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om skyddet av privatliv och personuppgifter vid elektronisk kommunikation och upphävande av direktivet om integritet och elektronisk kommunikation
Till stora utskottet
INLEDNING
Remiss
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om skyddet av privatliv och personuppgifter vid elektronisk kommunikation och upphävande av direktivet om integritet och elektronisk kommunikation (U 19/2017 rd): Ärendet har lämnats till grundlagsutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska ges till stora utskottet. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
konsultativ tjänsteman
Johanna
Tuohino
kommunikationsministeriet
specialsakkunnig i EU-ärenden
Anu
Talus
justitieministeriet
dataombudsman
Reijo
Aarnio
dataombudsmannens byrå
professor
Juha
Lavapuro
professor
Tuomas
Ojanen.
STATSRÅDETS SKRIVELSE
Förslaget
Se EU-dokument COM(2017) 10 och hänvisning till Eutori EU/2017/0457. 
Regeringens ståndpunkt
Se dokument U 19/2017 rd. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Se det finska utlåtandet PeVL 9/2017 vp. 
UTSKOTTETS UTLÅTANDE
Grundlagsutskottet meddelar
att utskottet omfattar statsrådets ståndpunkt i ärendet men fäster uppmärksamhet vid de konstitutionella aspekter som nämns ovan. 
Helsingfors 24.3.2017 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Annika
Lapintie
vänst
vice ordförande
Tapani
Tölli
cent
medlem
Anna-Maja
Henriksson
sv
medlem
Antti
Häkkänen
saml
medlem
Ilkka
Kantola
sd
medlem
Kimmo
Kivelä
saf
medlem
Jaana
Laitinen-Pesola
saml
medlem
Leena
Meri
saf
medlem
Ulla
Parviainen
cent
medlem
Wille
Rydman
saml
medlem
Ville
Skinnari
sd
ersättare
Mats
Löfström
sv.
Sekreterare var
utskottsråd
Mikael
Koillinen.
Senast publicerat 15.5.2017 13:00