Utlåtande
JsUU
1
2020 rd
Jord- och skogsbruksutskottet
Statsrådets utredning: E-brev till riksdagen om kommissionens meddelande om och förslag till den fleråriga budgetramen 2021—2027
Till stora utskottet
INLEDNING
Remiss
Statsrådets utredning: E-brev till riksdagen om kommissionens meddelande om och förslag till den fleråriga budgetramen 2021—2027 (E 29/2018 rd): En kompletterande skrivelse EJ 1/2020 vp—E 29/2018 vp har remitterats till jord- och skogrbruksutskottet för eventuella åtgärder. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
specialsakkunnig i EU-ärenden
Joanna
Tikkanen
statsrådets kansli
budgetråd
Panu
Kukkonen
finansministeriet
specialsakkunnig
Vesa
Kulmala
finansministeriet
lantbruksråd
Kari
Valonen
jord- och skogsbruksministeriet
konsultativ tjänsteman
Martti
Patjas
jord- och skogsbruksministeriet.
Samaband med andra handlingar
Stora utskottet har med stöd av 50 § 3 mom. i grundlagen beslutat att de medlemmar i utskottet som deltar i behandlingen av ärendet ska iaktta sekretess. (EK 1/2020 rd) 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Se det finska utlåtandet MmVL 1/2020 vp
UTSKOTTETS UTLÅTANDE
Jord- och skogsbruksutskottet meddelar
att det omfattar statsrådets ståndpunkt med särskild tonvikt på synpunkterna ovan. 
Helsingfors 14.2.2020 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Anne
Kalmari
cent
vice ordförande
Ritva
Elomaa
saf
medlem
Heikki
Autto
saml
medlem
Markku
Eestilä
saml
medlem
Seppo
Eskelinen
sd
medlem
Satu
Hassi
gröna
medlem
Mikko
Lundén
saf
medlem
Jari
Myllykoski
vänst
medlem
Anders
Norrback
sv
medlem
Raimo
Piirainen
sd
medlem
Jenni
Pitko
gröna
medlem
Mikko
Savola
cent
medlem
Jenna
Simula
saf
medlem
Peter
Östman
kd
ersättare
Juha
Pylväs
cent.
Sekreterare var
utskottsråd
Carl
Selenius.
AVVIKANDE MENING 1
Motivering
Se det finska utlåtandet MmVL 1/2020 vp
Avvikande mening
Jag anser
att stora utskottet ska beakta det ovan sagda.. 
Helsingfors 14.2.2020
Peter
Östman
kd
AVVIKANDE MENING 2
Motivering
Se det finska utlåtandet MmVL 1/2020 vp
Avvikande mening
Vi anser
att stora utskottet beaktar det som sagts ovan och att det inte omfattar statsrådets ståndpunkt. 
Helsingfors 14.2.2020
Ritva
Elomaa
saf
Mikko
Lundén
saf
Jenna
Simula
saf
Senast publicerat 28.2.2020 14:30