Senast publicerat 09-05-2021 17:40

Utlåtande JsUU 11/2015 rd U 21/2015 rd Jord- och skogsbruksutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen med förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv om kontroll av förvärv och innehav av vapen (ändring av vapendirektivet)

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen med förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv om kontroll av förvärv och innehav av vapen (ändring av vapendirektivet) (U 21/2015 rd): Ärendet har lämnats till jord- och skogsbruksutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska ges till stora utskottet. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • polisinspektör Seppo Sivula 
  inrikesministeriet
 • överinspektör Jussi Laanikari 
  jord- och skogsbruksministeriet
 • biträdande direktör Jari Pigg 
  Finlands viltcentral
 • organisationschef Teemu Simenius 
  Finlands Jägarförbund.

Samband med andra handlingar

Ärendet har tidigare behandlats med beteckningen E 60/2015 rd. 

SKRIVELSEN

Förslaget

Se EU-dokument COM(2015) 750. 

Regeringens ståndpunkt

Se U 21/2015 rd. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se MmVL 11/2015 vp. 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Jord- och skogsbruksutskottet meddelar

att det omfattar regeringens ståndpunkt med vissa preciseringar. 
Helsingfors 11.12.2015 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Jari Leppä cent 
 
vice ordförande 
Reijo Hongisto saf 
 
medlem 
Markku Eestilä saml 
 
medlem 
Pertti Hakanen cent 
 
medlem 
Teuvo Hakkarainen saf (delvis) 
 
medlem 
Hanna Halmeenpää gröna 
 
medlem 
Lasse Hautala cent 
 
medlem 
Anne Kalmari cent 
 
medlem 
Susanna Koski saml 
 
medlem 
Kari Kulmala saf 
 
medlem 
Jari Myllykoski vänst 
 
medlem 
Tytti Tuppurainen sd 
 
medlem 
Harry Wallin sd 
 
medlem 
Eerikki Viljanen cent 
 
medlem 
Peter Östman kd (delvis) 
 
ersättare 
Timo V. Korhonen cent (delvis). 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Carl Selenius.