Utlåtande
JsUU
11
2015 rd
Jord- och skogsbruksutskottet
Statsrådets skrivelse till riksdagen med förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv om kontroll av förvärv och innehav av vapen (ändring av vapendirektivet)
Till stora utskottet
INLEDNING
Remiss
Statsrådets skrivelse till riksdagen med förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv om kontroll av förvärv och innehav av vapen (ändring av vapendirektivet) (U 21/2015 rd): Ärendet har lämnats till jord- och skogsbruksutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska ges till stora utskottet. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
polisinspektör
Seppo
Sivula
inrikesministeriet
överinspektör
Jussi
Laanikari
jord- och skogsbruksministeriet
biträdande direktör
Jari
Pigg
Finlands viltcentral
organisationschef
Teemu
Simenius
Finlands Jägarförbund.
Samband med andra handlingar
Ärendet har tidigare behandlats med beteckningen E 60/2015 rd. 
SKRIVELSEN
Förslaget
Se EU-dokument COM(2015) 750. 
Regeringens ståndpunkt
Se U 21/2015 rd. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Se MmVL 11/2015 vp. 
UTSKOTTETS UTLÅTANDE
Jord- och skogsbruksutskottet meddelar
att det omfattar regeringens ståndpunkt med vissa preciseringar. 
Helsingfors 11.12.2015 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Jari
Leppä
cent
vice ordförande
Reijo
Hongisto
saf
medlem
Markku
Eestilä
saml
medlem
Pertti
Hakanen
cent
medlem
Teuvo
Hakkarainen
saf
(delvis)
medlem
Hanna
Halmeenpää
gröna
medlem
Lasse
Hautala
cent
medlem
Anne
Kalmari
cent
medlem
Susanna
Koski
saml
medlem
Kari
Kulmala
saf
medlem
Jari
Myllykoski
vänst
medlem
Tytti
Tuppurainen
sd
medlem
Harry
Wallin
sd
medlem
Eerikki
Viljanen
cent
medlem
Peter
Östman
kd
(delvis)
ersättare
Timo V.
Korhonen
cent
(delvis).
Sekreterare var
utskottsråd
Carl
Selenius.
Senast publicerat 18-01-2016 16:12