Senast publicerat 19-01-2022 15:21

Utlåtande JsUU 15/2021 rd E 47/2021 rd Jord- och skogsbruksutskottet Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om den nya EU-strategin för klimatanpassning

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om den nya EU-strategin för klimatanpassning (E 47/2021 rd): Ärendet har lämnats till jord- och skogsbruksutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • naturresursråd Heikki Granholm 
  jord- och skogsbruksministeriet
 • specialforskare Kaija Hakala 
  Naturresursinstitutet
 • forskningschef Eeva Vainio 
  Naturresursinstitutet
 • miljödirektör Liisa Pietola 
  Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
 • chef för internationella och EU-relaterade skogsfrågor Tuomas Nirkkonen 
  Skogsindustrin rf
 • enhetschef Hilppa Gregow 
  Meteorologiska institutet
 • gruppchef, övermeteorolog Henri Nyman 
  Meteorologiska institutet.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Naturresursinstitutet
 • Finlands miljöcentral
 • Klimatpanelen
 • Finlands naturskyddsförbund rf
 • Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC rf
 • WWF Finland.

UTREDNINGEN

Förslaget

Se EU-dokument COM(2021) 82 final och hänvisning till Eutori EU/2021/0232. 

Statsrådets ståndpunkt

Se dokument E 47/2021 rd

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet (MmVL 15/2021 vp). 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Jord- och skogsbruksutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med särskild tonvikt på synpunkterna ovan. 
Helsingfors 18.6.2021 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Anne Kalmari cent 
 
vice ordförande 
Ritva Elomaa saf 
 
medlem 
Markku Eestilä saml 
 
medlem 
Seppo Eskelinen sd 
 
medlem 
Satu Hassi gröna 
 
medlem 
Mikko Lundén saf 
 
medlem 
Jari Myllykoski vänst 
 
medlem 
Anders Norrback sv 
 
medlem 
Raimo Piirainen sd 
 
medlem 
Jenni Pitko gröna 
 
medlem 
Mikko Savola cent 
 
medlem 
Jenna Simula saf 
 
medlem 
Peter Östman kd 
 
ersättare 
Heikki Autto saml. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Tuire Taina.  
 

Avvikande mening

Motivering

Se det finska utlåtandet (MmVL 15/2021 vp). 

Avvikande mening

Kläm 

Vi föreslår

att stora utskottet beaktar det som sägs ovan. 

Helsingfors 18.6.2021
Markku Eestilä saml 
 
Heikki Autto saml 
 
Ritva Elomaa saf 
 
Mikko Lundén saf 
 
Jenna Simula saf 
 
Peter Östman kd