Senast publicerat 09-05-2021 21:55

Utlåtande JsUU 18/2020 rd E 83/2020 rd Jord- och skogsbruksutskottet Statsrådets utredning: Kommissionens meddelande om strategin Från jord till bord (Farm to Fork) 20.5.2020

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets utredning: Kommissionens meddelande om strategin Från jord till bord (Farm to Fork) 20.5.2020 (E 83/2020 rd): Ärendet har lämnats till jord- och skogsbruksutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört (distanskontakt) 

 • lantbruksråd Kari Valonen 
  jord- och skogsbruksministeriet.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • miljöministeriet
 • Naturresursinstitutet
 • Livsmedelsverket
 • Livsmedelsindustriförbundet rf
 • Centralförbundet för Fiskerihushållning
 • Växtskyddsindustrin rf
 • Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry
 • Förbundet för Ekologisk Odling rf
 • Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
 • Pro Luomu ry
 • Finlands Dagligvaruhandel rf
 • Finlands Yrkesfiskarförbund FYFF rf
 • Finlands naturskyddsförbund rf
 • Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC rf.

UTREDNINGEN

Huvudsakliga innehållet

Se EU-dokumenten COM(2020) 381 final, COM(2020) 442 final och SWD(2020) 93 final samt hänvisningar till Eutori EU/2020/0949, EU/2019/1472 och EU/2020/0954. 

Statsrådets ståndpunkt

Se dokument E 83/2020 rd

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet (MmVL 18/2020 vp). 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Jord- och skogsbruksutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med särskild tonvikt på synpunkterna ovan. 
Helsingfors 2.10.2020 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Anne Kalmari cent 
 
vice ordförande 
Ritva Elomaa saf 
 
medlem 
Markku Eestilä saml 
 
medlem 
Seppo Eskelinen sd 
 
medlem 
Janne Heikkinen saml 
 
medlem 
Jari Myllykoski vänst 
 
medlem 
Anders Norrback sv 
 
medlem 
Raimo Piirainen sd 
 
medlem 
Jenni Pitko gröna 
 
medlem 
Piritta Rantanen sd 
 
medlem 
Jenna Simula saf 
 
medlem 
Peter Östman kd 
 
ersättare 
Heikki Autto saml 
 
ersättare 
Atte Harjanne gröna 
 
ersättare 
Ari Koponen saf. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Tuire Taina.