Senast publicerat 09-05-2021 20:34

Utlåtande JsUU 21/2018 rd U 45/2018 rd Jord- och skogsbruksutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen om följande förslag från kommissionen: 1.) förslag till rådets förordning om den fleråriga budgetramen 2021—2027 (budgetramförordningen); 2.) förslag till rådets beslut om systemet för Europeiska unionens egna medel (beslutet om egna medel); 3.) förslag till rådets förordning om genomförandebestämmelser till systemet för Europeiska unionens egna medel (genomförandeförordningen om egna medel); 4.) förslag till rådets förordning om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel baserade på en gemensam konsoliderad bolagsskattebas, Europeiska unionens system för handel med utsläppsrätter och plastförpackningsavfall som inte materialutnyttjas, och om åtgärder för att möta likviditetsbehov (förordningen om tillhandahållande av egna medel); 5.) förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EEG, Euratom) nr 1553/89 om den slutliga enhetliga ordningen för uppbörd av egna medel som härrör från mervärdesskatt (förordningen om momsbaserade egna medel) och; 6.) förslag till Interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (det interinstitutionella avtalet om budgetsamarbete)

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen om följande förslag från kommissionen: 1.) förslag till rådets förordning om den fleråriga budgetramen 2021—2027 (budgetramförordningen); 2.) förslag till rådets beslut om systemet för Europeiska unionens egna medel (beslutet om egna medel); 3.) förslag till rådets förordning om genomförandebestämmelser till systemet för Europeiska unionens egna medel (genomförandeförordningen om egna medel); 4.) förslag till rådets förordning om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel baserade på en gemensam konsoliderad bolagsskattebas, Europeiska unionens system för handel med utsläppsrätter och plastförpackningsavfall som inte materialutnyttjas, och om åtgärder för att möta likviditetsbehov (förordningen om tillhandahållande av egna medel); 5.) förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EEG, Euratom) nr 1553/89 om den slutliga enhetliga ordningen för uppbörd av egna medel som härrör från mervärdesskatt (förordningen om momsbaserade egna medel) och; 6.) förslag till Interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (det interinstitutionella avtalet om budgetsamarbete) (U 45/2018 rd): Ärendet har lämnats till jord- och skogsbruksutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • budgetråd Panu Kukkonen 
  finansministeriet
 • specialsakkunnig Vesa Kulmala 
  finansministeriet
 • konsultativ tjänsteman Ahti Hirvonen 
  jord- och skogsbruksministeriet
 • lantbruksråd Kari Valonen 
  jord- och skogsbruksministeriet
 • forskningsprofessor Jyrki Niemi 
  Naturresursinstitutet.

Utskottet har fått ett skriftligt yttrande av 

 • Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK.

Utskottet har fått ett meddelande, ingenting att yttra: 

 • Livsmedelsindustriförbundet rf
 • Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC rf.

SKRIVELSEN

Förslaget

Se dokument: Eutori EU/2018/0987, EU/2018/0990, EU/2018/0992, EU/2018/0993, EU/2018/0996, EU-dokument COM(2018) 321, COM(2018) 322, COM(2018) 323, COM(2018) 325, COM(2018) 326 final, COM(2018) 327, COM(2018) 328 final. 

Statsrådets ståndpunkt

Se dokument U 45/2018 rd. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska dokumentet (MmVL 21/2018 vp). 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Jord- och skogsbruksutskottet meddelar,

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med särskild tonvikt på synpunkterna ovan. 
Helsingfors 29.11.2018 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Anne Kalmari cent 
 
medlem 
Pertti Hakanen cent 
 
medlem 
Teuvo Hakkarainen saf 
 
medlem 
Hanna Halmeenpää gröna 
 
medlem 
Lasse Hautala cent 
 
medlem 
Reijo Hongisto blå 
 
medlem 
Susanna Koski saml 
 
medlem 
Jari Myllykoski vänst 
 
medlem 
Mats Nylund sv 
 
medlem 
Arto Satonen saml 
 
medlem 
Tytti Tuppurainen sd 
 
medlem 
Harry Wallin sd 
 
medlem 
Eerikki Viljanen cent 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Carl Selenius