Utlåtande
JsUU
21
2018 rd
Jord- och skogsbruksutskottet
Statsrådets skrivelse till riksdagen om följande förslag från kommissionen: 1.) förslag till rådets förordning om den fleråriga budgetramen 2021—2027 (budgetramförordningen); 2.) förslag till rådets beslut om systemet för Europeiska unionens egna medel (beslutet om egna medel); 3.) förslag till rådets förordning om genomförandebestämmelser till systemet för Europeiska unionens egna medel (genomförandeförordningen om egna medel); 4.) förslag till rådets förordning om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel baserade på en gemensam konsoliderad bolagsskattebas, Europeiska unionens system för handel med utsläppsrätter och plastförpackningsavfall som inte materialutnyttjas, och om åtgärder för att möta likviditetsbehov (förordningen om tillhandahållande av egna medel); 5.) förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EEG, Euratom) nr 1553/89 om den slutliga enhetliga ordningen för uppbörd av egna medel som härrör från mervärdesskatt (förordningen om momsbaserade egna medel) och; 6.) förslag till Interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (det interinstitutionella avtalet om budgetsamarbete)
Till stora utskottet
INLEDNING
Remiss
Statsrådets skrivelse till riksdagen om följande förslag från kommissionen: 1.) förslag till rådets förordning om den fleråriga budgetramen 2021—2027 (budgetramförordningen); 2.) förslag till rådets beslut om systemet för Europeiska unionens egna medel (beslutet om egna medel); 3.) förslag till rådets förordning om genomförandebestämmelser till systemet för Europeiska unionens egna medel (genomförandeförordningen om egna medel); 4.) förslag till rådets förordning om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel baserade på en gemensam konsoliderad bolagsskattebas, Europeiska unionens system för handel med utsläppsrätter och plastförpackningsavfall som inte materialutnyttjas, och om åtgärder för att möta likviditetsbehov (förordningen om tillhandahållande av egna medel); 5.) förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EEG, Euratom) nr 1553/89 om den slutliga enhetliga ordningen för uppbörd av egna medel som härrör från mervärdesskatt (förordningen om momsbaserade egna medel) och; 6.) förslag till Interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (det interinstitutionella avtalet om budgetsamarbete) (U 45/2018 rd): Ärendet har lämnats till jord- och skogsbruksutskottet för eventuella åtgärder. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
budgetråd
Panu
Kukkonen
finansministeriet
specialsakkunnig
Vesa
Kulmala
finansministeriet
konsultativ tjänsteman
Ahti
Hirvonen
jord- och skogsbruksministeriet
lantbruksråd
Kari
Valonen
jord- och skogsbruksministeriet
forskningsprofessor
Jyrki
Niemi
Naturresursinstitutet.
Utskottet har fått ett skriftligt yttrande av 
Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK.
Utskottet har fått ett meddelande, ingenting att yttra: 
Livsmedelsindustriförbundet rf
Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC rf.
SKRIVELSEN
Förslaget
Se dokument: Eutori EU/2018/0987, EU/2018/0990, EU/2018/0992, EU/2018/0993, EU/2018/0996, EU-dokument COM(2018) 321, COM(2018) 322, COM(2018) 323, COM(2018) 325, COM(2018) 326 final, COM(2018) 327, COM(2018) 328 final. 
Statsrådets ståndpunkt
Se dokument U 45/2018 rd. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Se det finska dokumentet (MmVL 21/2018 vp). 
UTSKOTTETS UTLÅTANDE
Jord- och skogsbruksutskottet meddelar,
att det omfattar statsrådets ståndpunkt med särskild tonvikt på synpunkterna ovan. 
Helsingfors 29.11.2018 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Anne
Kalmari
cent
medlem
Pertti
Hakanen
cent
medlem
Teuvo
Hakkarainen
saf
medlem
Hanna
Halmeenpää
gröna
medlem
Lasse
Hautala
cent
medlem
Reijo
Hongisto
blå
medlem
Susanna
Koski
saml
medlem
Jari
Myllykoski
vänst
medlem
Mats
Nylund
sv
medlem
Arto
Satonen
saml
medlem
Tytti
Tuppurainen
sd
medlem
Harry
Wallin
sd
medlem
Eerikki
Viljanen
cent
Sekreterare var
utskottsråd
Carl
Selenius
Senast publicerat 04-04-2019 15:21