Utlåtande
JsUU
22
2018 rd
Jord- och skogsbruksutskottet
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om minimikrav för återanvändning av vatten (återanvändningsförordningen)
Till stora utskottet
INLEDNING
Remiss
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om minimikrav för återanvändning av vatten (återanvändningsförordningen) (U 97/2018 rd): Ärendet har lämnats till jord- och skogsbruksutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska ges till stora utskottet. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
konsultativ tjänsteman
Ville
Keskisarja
jord- och skogsbruksministeriet
konsultativ tjänsteman
Juhani
Gustafsson
miljöministeriet
gruppchef
Jani
Salminen
Finlands miljöcentral
överinspektör
Noora
Tolin
Livsmedelssäkerhetsverket.
Utskottet har fått ett skriftligt yttrande av 
social- och hälsovårdsministeriet
Naturresursinstitutet
Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC rf
Utskottet har fått ett meddelande, ingenting att yttra: 
Handelsträdgårdsförbundet rf
Finlands Dagligvaruhandel rf
Finlands Vattenverksförening rf.
SKRIVELSEN
Förslaget
Se dokument: Eutori EU/2018/1162, EU-dokument COM(2018) 337 final. 
Statsrådets ståndpunkt
Se dokument U 97/2018 rd. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Se det finska dokumentet (MmVL 22/2018 vp). 
UTSKOTTETS UTLÅTANDE
Jord- och skogsbruksutskottet meddelar,
att det omfattar statsrådets ståndpunkt med särskild tonvikt på synpunkterna ovan. 
Helsingfors 10.1.2019 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Anne
Kalmari
cent
vice ordförande
Kari
Kulmala
blå
jäsen
Markku
Eestilä
saml
medlem
Pertti
Hakanen
cent
medlem
Hanna
Halmeenpää
gröna
medlem
Lasse
Hautala
cent
medlem
Reijo
Hongisto
blå
medlem
Susanna
Koski
saml
medlem
Jari
Myllykoski
vänst
medlem
Mats
Nylund
sv
medlem
Arto
Satonen
saml (delvis)
medlem
Tytti
Tuppurainen
sd
medlem
Harry
Wallin
sd
medlem
Eerikki
Viljanen
cent
medlem
Peter
Östman
kd
ersättare
Ritva
Elomaa
saf
Sekreterare var
utskottsråd
Carl
Selenius
Senast publicerat 9.5.2019 13:03