Utlåtande
JsUU
26
2018 rd
Jord- och skogsbruksutskottet
Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om åtgärder för att minska riskerna med hormonstörande kemikalier
Till stora utskottet
INLEDNING
Remiss
Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om åtgärder för att minska riskerna med hormonstörande kemikalier (E 104/2018 rd): Ärendet har lämnats till jord- och skogsbruksutskottet för eventuella åtgärder. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
jordbruksöverinspektör
Tove
Jern
jord- och skogsbruksministeriet
specialsakkunnig
Elina
Ekokoski
social- och hälsovårdsministeriet
forskarprofessor
Hannu
Kiviranta
Institutet för hälsa och välfärd (THL)
styrelsemedlem
Arto
Markkula
Växtskyddsindustrin rf
växtodlingsombudsman
Mika
Virtanen
Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK.
Skriftligt yttrande har lämnats av 
Naturresursinstitutet.
Inget yttrande av 
Konkurrens- och konsumentverket.
UTREDNINGEN
Förslaget
Se EU-dokument COM(2018) 734 final. 
Statsrådets ståndpunkt
Se dokument E 104/2018 rd
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Se det finska utlåtandet (MmVL 26/2018 vp). 
UTSKOTTETS UTLÅTANDE
Jord- och skogsbruksutskottet meddelar
att det omfattar statsrådets ståndpunkt med särskild tonvikt på synpunkterna ovan. 
Helsingfors 1.3.2019 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Anne
Kalmari
cent
vice ordförande
Kari
Kulmala
blå
medlem
Pertti
Hakanen
cent
medlem
Teuvo
Hakkarainen
saf
medlem
Hanna
Halmeenpää
gröna
medlem
Lasse
Hautala
cent
medlem
Reijo
Hongisto
blå
medlem
Susanna
Koski
saml
medlem
Jari
Myllykoski
vänst
medlem
Mats
Nylund
sv
medlem
Juha
Pylväs
cent
medlem
Tytti
Tuppurainen
sd
medlem
Harry
Wallin
sd
medlem
Eerikki
Viljanen
cent
medlem
Peter
Östman
kd.
Sekreterare var
utskottsråd
Carl
Selenius.
Senast publicerat 29-03-2019 14:09