Utlåtande
JsUU
28
2018 rd
Jord- och skogsbruksutskottet
Statsrådets utredning: EU:s strategiska och långsiktiga vision för en stark, modern, konkurrenskraftig och klimatneutral ekonomi
Till stora utskottet
INLEDNING
Remiss
Statsrådets utredning: EU:s strategiska och långsiktiga vision för en stark, modern, konkurrenskraftig och klimatneutral ekonomi (E 100/2018 rd): Ärendet har lämnats till jord- och skogsbruksutskottet för eventuella åtgärder. 
Sakkunniga
Utskottet har hört: 
konsultativ tjänsteman
Jaana
Kaipainen
jord- och skogsbruksministeriet
konsultativ tjänsteman
Marjo
Nummelin
miljöministeriet
programdirektör
Sirpa
Thessler
Naturresursinstitutet
specialforskare
Esa-Jussi
Viitala
Naturresursinstitutet
direktör
Juha
Ruippo
Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
energi- och klimatchef
Ahti
Fagerblom
Skogsindustrin rf
expert
Hanna
Mattila
Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra
programchef
Jussi
Nikula
WWF Finland.
Skriftligt yttrande har lämnats av 
professor
Kim
Talus
Östra Finlands universitet.
UTREDNINGEN
Förslaget
Se Eu-dokument COM(2018) 773 och hänvisning till Eutori EU/2018/1797. 
Statsrådets ståndpunkt
Se dokument E 100/2018 vp
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Se det finska utlåtandet MmVL 28/2018 vp
UTSKOTTETS UTLÅTANDE
Jord- och skogsbruksutskottet meddelar
att det omfattar statsrådets ståndpunkt och betonar synpunkterna ovan. 
Helsingfors 6.3.2019 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Anne
Kalmari
cent
vice ordförande
Kari
Kulmala
blå
(delvis)
medlem
Pertti
Hakanen
cent
medlem
Teuvo
Hakkarainen
saf
medlem
Hanna
Halmeenpää
gröna
medlem
Lasse
Hautala
cent
medlem
Susanna
Koski
saml
medlem
Jari
Myllykoski
vänst
medlem
Mats
Nylund
sv
medlem
Juha
Pylväs
cent
medlem
Arto
Satonen
saml
medlem
Arto
Satonen
kok
medlem
Harry
Wallin
sd
medlem
Eerikki
Viljanen
kesk
medlem
Peter
Östman
kd.
Sekreterare var
utskottsråd
Carl
Selenius.
Avvikande mening
Motivering
Se det finska utlåtandet MmVL 28/2018 vp
Avvikande mening
Jag anser
att stora utskottet beaktar de framförda synpunkterna.  
Helsingfors 6.3.2019
Hanna
Halmeenpää / gröna
Senast publicerat 25-03-2019 15:39