Utlåtande
JsUU
29
2018 rd
Jord- och skogsbruksutskottet
Statsrådets utredning: Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av EU-strategin för klimatanpassning
Till stora utskottete
INLEDNING
Remiss
Statsrådets utredning: Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av EU-strategin för klimatanpassning (E 106/2018 rd): Ärendet har lämnats till jord- och skogsbruksutskottet för eventuella åtgärder. 
Sakkunniga
Utskottet har hört: 
konsultativ tjänsteman
Saara
Lilja-Rothsten
jord- och skogsbruksministeriet
miljöråd
Antti
Irjala
miljöministeriet
akademiprofessor
Timo
Vesala
Helsingfors universitet
forskningsprofessor
Pirjo
Peltonen-Sainio
Naturresursinstitutet
energi- och klimatchef
Ahti
Fagerblom
Skogsindustrin rf
expert
Tuuli
Hietaniemi
Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra.
Skriftligt yttrande har lämnats av 
miljödirektör
Liisa
Pietola
Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK.
UTREDNINGEN
Förslaget
Se EU-dokument COM(2018) 738 och hänvisning till Eutori EU/2013/0903. 
Statsrådets ståndpunkt
Se dokument E 106/2018 rd. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Se det finska utlåtandet MmVL 29/2018 vp
UTSKOTTETS UTLÅTANDE
Miljöutskottet meddelar
att det omfattar statsrådets ståndpunkt och betonar synpunkterna ovan. 
Helsingfors 6.3.2019 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Anne
Kalmari
cent
medlem
Pertti
Hakanen
cent
medlem
Teuvo
Hakkarainen
saf
medlem
Hanna
Halmeenpää
gröna
medlem
Lasse
Hautala
cent
medlem
Susanna
Koski
saml
medlem
Jari
Myllykoski
vänst
medlem
Mats
Nylund
sv
medlem
Juha
Pylväs
cent
medlem
Arto
Satonen
saml
medlem
Harry
Wallin
sd
medlem
Eerikki
Viljanen
kesk
medlem
Peter
Östman
kd.
Sekreterare var
utskottsråd
Carl
Selenius.
Senast publicerat 25-03-2019 15:39