Utlåtande
JsUU
3
2020 rd
Jord- och skogsbruksutskottet
Statsrådets utredning: Meddelande från EU-kommissionen om den europeiska gröna given (Green deal) 11.12.2019
Till stora utskottet
INLEDNING
Remiss
Statsrådets utredning: Meddelande från EU-kommissionen om den europeiska gröna given (Green deal) 11.12.2019 (E 61/2019 rd): Ärendet har lämnats till jord- och skogsbruksutskottet för eventuella åtgärder. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
specialsakkunnig i EU-ärenden
Johanna
Kentala-Lehtonen
statsrådets kansli
forstråd
Heikki
Granholm
jord- och skogsbruksministeriet
lantbruksråd
Kirsi
Heinonen
jord- och skogsbruksministeriet
konsultativ tjänsteman
Maarit
Loiskekoski
miljöministeriet
specialsakkunnig
Sonja
Pyykkönen
miljöministeriet
forskningsprofessor
Jyrki
Niemi
Naturresursinstitutet
miljödirektör
Liisa
Pietola
Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
energi- och klimatchef
Ahti
Fagerblom
Skogsindustrin rf
specialsakkunnig
Tapani
Veistola
Finlands naturskyddsförbund rf
ombudsman
Rikard
Korkman
Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC rf.
UTREDNINGEN
Förslaget
Se dokument E 61/2019 vp (endast på finska) och statsrådets kanslis promemoria 30.1.2020 VNEUS2020-00023. 
Statsrådets ståndpunkt
Se statsrådets skrivelse E 61/2019 vp (endast på finska). 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Se det finska utlåtandet MmVL 3/2020 vp
UTSKOTTETS UTLÅTANDE
Jord- och skogsbruksutskottet meddelar
att det omfattar statsrådets ståndpunkt med tonvikt på synpunkterna ovan. 
Helsingfors 13.3.2020 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Anne
Kalmari
cent
vice ordförande
Ritva
Elomaa
saf
medlem
Markku
Eestilä
saml
medlem
Satu
Hassi
gröna
medlem
Mikko
Kärnä
cent
medlem
Mikko
Lundén
saf
medlem
Jari
Myllykoski
vänst
medlem
Anders
Norrback
sv
medlem
Raimo
Piirainen
sd
medlem
Jenni
Pitko
gröna
medlem
Piritta
Rantanen
sd
medlem
Mikko
Savola
cent
medlem
Jenna
Simula
saf
medlem
Peter
Östman
kd
ersättare
Lulu
Ranne
saf.
Sekreterare var
utskottsråd
Carl
Selenius.
Avvikande mening 1
Motivering
Se det finska utlåtandet MmVL 3/2020 vp
Avvikande mening
Vi anför
att stora utskottet beaktar det som sagts. 
Helsingfors 13.3.2020
Markku
Eestilä
saml
Peter
Östman
kd
Avvikande mening 2
Motivering
Se det finska utlåtandet YmVL 1/2020 vp
Avvikande mening
Vi anför
att utskottet beaktar det som sagts ovan och att de inte omfattar statsrådets ståndpunkt. 
Helsingfors 13.3.2020
Ritva
Elomaa
saf
Mikko
Lundén
saf
Lulu
Ranne
saf
Jenna
Simula
saf
Senast publicerat 30-06-2020 10:30