Senast publicerat 09-05-2021 21:38

Utlåtande JsUU 3/2020 rd E 61/2019 rd Jord- och skogsbruksutskottet Statsrådets utredning: Meddelande från EU-kommissionen om den europeiska gröna given (Green deal) 11.12.2019

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets utredning: Meddelande från EU-kommissionen om den europeiska gröna given (Green deal) 11.12.2019 (E 61/2019 rd): Ärendet har lämnats till jord- och skogsbruksutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • specialsakkunnig i EU-ärenden Johanna Kentala-Lehtonen 
  statsrådets kansli
 • forstråd Heikki Granholm 
  jord- och skogsbruksministeriet
 • lantbruksråd Kirsi Heinonen 
  jord- och skogsbruksministeriet
 • konsultativ tjänsteman Maarit Loiskekoski 
  miljöministeriet
 • specialsakkunnig Sonja Pyykkönen 
  miljöministeriet
 • forskningsprofessor Jyrki Niemi 
  Naturresursinstitutet
 • miljödirektör Liisa Pietola 
  Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
 • energi- och klimatchef Ahti Fagerblom 
  Skogsindustrin rf
 • specialsakkunnig Tapani Veistola 
  Finlands naturskyddsförbund rf
 • ombudsman Rikard Korkman 
  Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC rf.

UTREDNINGEN

Förslaget

Se dokument E 61/2019 vp (endast på finska) och statsrådets kanslis promemoria 30.1.2020 VNEUS2020-00023. 

Statsrådets ståndpunkt

Se statsrådets skrivelse E 61/2019 vp (endast på finska). 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet MmVL 3/2020 vp

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Jord- och skogsbruksutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med tonvikt på synpunkterna ovan. 
Helsingfors 13.3.2020 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Anne Kalmari cent 
 
vice ordförande 
Ritva Elomaa saf 
 
medlem 
Markku Eestilä saml 
 
medlem 
Satu Hassi gröna 
 
medlem 
Mikko Kärnä cent 
 
medlem 
Mikko Lundén saf 
 
medlem 
Jari Myllykoski vänst 
 
medlem 
Anders Norrback sv 
 
medlem 
Raimo Piirainen sd 
 
medlem 
Jenni Pitko gröna 
 
medlem 
Piritta Rantanen sd 
 
medlem 
Mikko Savola cent 
 
medlem 
Jenna Simula saf 
 
medlem 
Peter Östman kd 
 
ersättare 
Lulu Ranne saf. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Carl Selenius.  
 

Avvikande mening 1

Motivering

Se det finska utlåtandet MmVL 3/2020 vp

Avvikande mening

Kläm 

Vi anför

att stora utskottet beaktar det som sagts. 
Helsingfors 13.3.2020
Markku Eestilä saml 
 
Peter Östman kd 
 

Avvikande mening 2

Motivering

Se det finska utlåtandet YmVL 1/2020 vp

Avvikande mening

Kläm 

Vi anför

att utskottet beaktar det som sagts ovan och att de inte omfattar statsrådets ståndpunkt. 
Helsingfors 13.3.2020
Ritva Elomaa saf 
 
Mikko Lundén saf 
 
Lulu Ranne saf 
 
Jenna Simula saf