Utlåtande
JsUU
30
2018 rd
Jord- och skogsbruksutskottet
Statsrådets utredning: Finlands föregripande inflytande över EU:s klimatpolitik
Till stora utskottet
INLEDNING
Remiss
Statsrådets utredning: Finlands föregripande inflytande över EU:s klimatpolitik (E 120/2018 rd): Ärendet har lämnats till jord- och skogsbruksutskottet för eventuella åtgärder. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
forstråd
Heikki
Granholm
jord- och skogsbruksministeriet
miljöråd
Magnus
Cederlöf
miljöministeriet
akademiprofessor
Timo
Vesala
Helsingfors universitet
biträdande professor
Aleksi
Lehtonen
Naturresursinstitutet
jurist
Minna
Ojanperä
Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
energi- och klimatchef
Ahti
Fagerblom
Skogsindustrin rf
programchef
Jussi
Nikula
WWF Finland.
Skriftligt yttrande har lämnats av 
expert
Hanna
Aho
Suomalaiset kehitysjärjestöt - Finnish Development NGOs Fingo ry.
UTREDNINGEN
Förslaget
Se dokument Liiteasiakirja Suomen ennakkovaikuttaminen EU:n ilmastopolitiikka. 
Statsrådets ståndpunkt
Se dokument E 100/2018 vp, E 106/2018 vp och 120/2018 vp. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Se det finska utlåtandet MmVL 30/2018 vp
UTSKOTTETS ULÅTANDE
Jord- och skogsbruksutskottet meddelar
att det omfattar statsrådets ståndpunkt och betonar synpunkterna ovan. 
Helsingfors 6.3.2019 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Anne
Kalmari
cent
medlem
Pertti
Hakanen
cent
medlem
Teuvo
Hakkarainen
saf
medlem
Hanna
Halmeenpää
gröna
medlem
Lasse
Hautala
cent
medlem
Susanna
Koski
saml
medlem
Jari
Myllykoski
vänst
medlem
Mats
Nylund
sv
medlem
Juha
Pylväs
cent
medlem
Arto
Satonen
saml
medlem
Harry
Wallin
sd
medlem
Eerikki
Viljanen
cent
medlem
Peter
Östman
kd.
Sekreterare var
utskottsråd
Carl
Selenius.
Avvikande mening
Motivering
Se det finska utlåtandet MmVL 30/2018 vp
Avvikande mening
Jag anföra
att stora utskottet beaktar de nämnda synpunkterna. 
Helsingfors 6.3.2019
Hanna
Halmeenpää / gröna
Senast publicerat 25-03-2019 15:42