Senast publicerat 09-05-2021 13:57

Utlåtande JsUU 8/2016 rd U 19/2016 rd Jord- och skogsbruksutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget om Europarlamentets och rådets förordning om fastställande av bestämmelser om tillhandahållande på marknaden av CE-märkta gödselprodukter och om ändring av förordning (EG) Nr 1069/2009 och (EG) Nr 1107/2009 (gödselproduktförordningen).

Till stora utskottet

INLEDNING

Ärende

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget om Europarlamentets och rådets förordning om fastställande av bestämmelser om tillhandahållande på marknaden av CE-märkta gödselprodukter och om ändring av förordning (EG) Nr 1069/2009 och (EG) Nr 1107/2009 (gödselproduktförordningen). (U 19/2016 rd): Ärendet har lämnats till jord- och skogsbruksutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska ges till stora utskottet. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • konsultativ tjänsteman Pirjo Salminen 
  jord- och skogsbruksministeriet
 • sektionschef Olli Venelampi 
  Livsmedelssäkerhetsverket
 • professor Martti Esala 
  Naturresursinstitutet
 • växtodlingsombudsman Mika Virtanen 
  Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK rf

Utskottet har fått ett skriftligt yttrande av 

 • Konkurrens- och konsumentverket
 • Yara

SKRIVELSEN

Förslaget

Se dokument: Eutori EU/2016/0777, EU-dokument A / Asetus 1069/2009, A / Asetus 1107/2009.  

Statsrådets ståndpunkt

Se dokument U 19/2016 rd. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDE

Se det finska dokumentet MmVL 8/2016 vp. 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Jord- och skogsbruksutskottet meddelar,

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med vissa preciseringar. 
Helsingfors 3.6.2016 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Jari Leppä cent 
 
vice ordförande 
Reijo Hongisto saf 
 
medlem 
Markku Eestilä saml 
 
medlem 
Pertti Hakanen cent 
 
medlem 
Hanna Halmeenpää gröna 
 
medlem 
Lasse Hautala cent 
 
medlem 
Susanna Koski saml 
 
medlem 
Kari Kulmala saf 
 
medlem 
Jari Myllykoski vänst 
 
medlem 
Tytti Tuppurainen sd 
 
medlem 
Harry Wallin sd 
 
medlem 
Eerikki Viljanen cent 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Carl Selenius